Web kamerat pori homoseksuaaliseen hellää seksiä

web kamerat pori homoseksuaaliseen hellää seksiä

Pienimmät yksittäiset ikäryhmät ovat jälleen ja vuotiaat, joista kumpaankin kuuluu 61 henkilöä. Tämä oli tiedossa jo suunnitteluvaiheessa. Suurin osa vastaajista on internetin aktiivikäyttäjiä. Vaikka gosupermodel onkin suosittu palvelu, julkaisupaikkana se tietenkin rajaa kyselyyn osallistuvia.

Luotettavammat tulokset olisi saavutettu julkaisemalla sama kysely useassa eri palvelussa. Silloinkin tuloksista jäisivät pois ne lapset, jotka käyttävät internetiä vain satunnaisesti tai eivät ollenkaan. Vastaukset ja tutkimuksen tulokset antavat toivottavasti kuitenkin hyödyllistä materiaalia seksiin liittyvien viestien tarkasteluun ja tyttöjen äänen esiin saattamiseen Muutama periaate ja keskeinen käsitteistö Kun kerron aineistostani, käytän suoria lainauksia avoimista vastauksista.

Tyttöjen omien sanavalintojen ja argumentointikeinojen näyttäminen on analyysin ja sen ymmärtämisen kannalta oleellista.

Lainaukset ovat paikallaan juuri sellaisina kuin ne on kirjoitettu joskin niitä on joissakin tapauksissa lyhennetty. En korjaa tai osoita lainausten kielivirheitä. Sen sijaan saatan selventää niissä käytettyjä ilmaisuja alaviittein. Lainauksia on paikoin runsaasti, mutta runsaus on tarpeen kuvaamaan vastausten kirjoa.

Lainauksen perään on aina merkitty kirjoittajan ikä ja sukupuoli. En yksilöi vastaajia sen tarkemmin lukijan ei siis ole mahdollista tietää, onko samaa vastaajaa lainattu muuallakin tässä tutkimuksessa. Vastaajat mainitsivat silloin tällöin spontaanisti jonkin palvelun nimen.

Olen poistanut ne lainauksista, sillä ne eivät ole tutkimuksen kannalta merkityksellisiä. Tietoa yksittäisistä palveluista on käytetty vain sen määrittämiseen, onko jotakin tapahtunut lapsille vai aikuisille 4 Katso taulukko 1.

Tämä on olennaista joissakin analyysin vaiheissa, esimerkiksi sopimattomien viestien raportoinnista 5 puhuttaessa. Aineisto on yhdistelmä sekä määrällistä että laadullista tietoa. Laadullisen aineiston sisältöanalyysin lisäksi olen luokittelemalla muuttanut lähes kaikkien kysymysten laadulliset vastaukset määrälliseksi tiedoksi, jotta vertailu ja yleistysten teko olisi mahdollista. Näin syntyneet taulukot ovat tutkimuksen liitteinä.

Käytin kyselylomakkeessa ilmaisua viesti, jossa puhutaan seksistä. Halusin antaa vastaajalle tilaa omaan tulkintaan. Alustustekstissä, joka oli näkyvissä jokaisella kysymyssivulla, kerroin näiksi viesteiksi laskettavan myös roolipelit, joissa on seksikohtauksia.

Arvelin niiden olevan suosittuja enkä halunnut, että ne jäisivät pois vastauksista. Seksistä puhuminen voi merkitä eri asioita eri ihmisille. Siksi en kokenut tarpeelliseksi määritellä sitä tarkemmin. Vastauksista ilmeneekin suuri sisältöjen kirjo: Seksistä puhuminen kattaa esimerkiksi asiallisen keskustelun ehkäisystä, ehdotukset tapaamisesta seksin merkeissä, alastonkuvien lähettämisen, roolipelien seksikohtaukset ja vitsit, joissa on seksuaalinen sävy.

Suomalaiseen kielenkäyttöön ei ole vakiintunut termiä seksijutuista kirjoittamiselle. Englanniksi tähän viitataan usein termillä sexting. Se on yhdistelmä sanoista sex ja texting siis seksi ja tekstiviestittely ja viittaa seksiin liittyvien tekstien tai kuvien lähettämiseen toiselle henkilölle. Sitä käytettiin alun perin kuvaamaan nimenomaan matkapuhelimesta toiseen lähetettyjä seksiviestejä, mutta nykyään sitä käytetään myös nettipalvelujen ja -sovellusten välityksellä lähetetyistä viesteistä.

Epämääräisyyden vuoksi ja suomalaisen vastineen puuttuessa viittaan kaikkiin tutkimuksen kattamiin viesteihin ilmaisulla viestit, joissa puhutaan seksistä. Lähes kaikki yhteisöpalvelut tarjoavat mahdollisuuden raportoida, mutta tavat reagoida raportteihin vaihtelevat palvelusta toiseen.

Raportointimahdollisuus on yleensä sisäänrakennettu palveluun, jolloin raportointi on käyttäjälle helppoa. Se voi tapahtua esimerkiksi klikkaamalla tiettyä ikonia ja kirjoittamalla lyhyen kuvauksen siitä, mikä sisällössä on epäsopivaa. Palvelun kohderyhmä on raportointinäkökulman kannalta tärkeä, koska aikuisille ja lapsille suunnatuissa palveluissa on erilaiset säännöt.

Bond , Temple ja Hasinoff. Palveluiden monimuotoisuuden vuoksi myös sana viesti voi merkitä monia asioita, esimerkiksi yksityisviestiä, chattiviestiä, sähköpostia tai kommenttia. Tarkoitus oli tutkia nimenomaan yksityisiä viestejä tai kahdenkeskisiä chattiviestejä, minkä lähes kaikki vastaajat ymmärsivätkin. Tässä tutkimuksessa puhutaan riskeistä ja haitoista. On tärkeää erottaa ne toisistaan.

Riski viittaa potentiaaliseen vaaraan. Esimerkiksi tuntemattomalle juttelu internetissä on riski juttelun lopputulemasta huolimatta. Henkilö ei esimerkiksi välttämättä olekaan se joksi on esittäytynyt ja saattaa käyttää saamiaan tietoja vaikkapa kiristämiseen.

Tuntematon henkilö ei kuitenkaan välttämättä ole paha, vaan hänestä saattaa muodostua hyvä ystävä. Siinä tapauksessa riski ei johda haittaan.

Haitaksi määritelen kaiken, mikä on henkilön mielestä jotenkin epätoivottua. Haitan määritelmä on siis riippuvainen tutkittavan kokemuksesta Tutkimuksen raamit Aiempaa tutkimusta lasten internetinkäytöstä ja internetiin liittyvistä riskeistä on tehty monista näkökulmista, joita ovat esimerkiksi mediakasvatus, sosiologia, lakitiede ja lääketiede.

Merkittävä osa tutkimuksesta on tehty tarpeeseen: Lähdekirjallisuutta tarkastellessani olen painottanut luvulla ja mieluummin vielä luvulla tehtyä tutkimusta. Siksi jo kymmenen vuotta sitten tehty tutkimus voi olla aikansa elänyttä silloin ei esimerkiksi tiedetty nykyisenlaisista älypuhelimista ja niihin saatavista sovelluksista vielä mitään.

Hyödynnän lähteinä ja aineistoni keskustelukumppaneina runsaasti EU Kids Online - verkoston tutkimuksia. Pyrin painottamaan nimenomaan suomalaisiin 7 Samankaltaiseen määritelmään ovat päätyneet myös Livingstone, Haddon, Görzig ja Ólafsson , 14 15 tutkimuksessa, jossa kysyttiin lasten ja nuorten kokemuksia internetissä kohdatuista riskeistä.

Siksi käytän myös muissa maissa tehtyä tutkimusta, jonka tuloksien sovittamiseen juuri suomalaislapsiin suhtaudun kuitenkin varauksella.

Tuon tämän esille myös tekstissä. Seksiin liittyvien viestien saamista on sivuttu esimerkiksi EU Kids Online -tutkimushankkeessa, mutta siinä lapsilta ei kysytty, miltä viestien saaminen tuntui. Ainoa aiheesta löytämäni lapset ääneen päästävä tutkimus on hollantilaisten Joyce Kerstensin ja Wouter Stolin tekemä. Myös Kerstens ja Stol kirjoittavat aiemman tutkimuksen puutteesta Emt. He mainitsevat myös, että olemassaoleva tutkimus tapaa leimata internetissä seksiin liittyviä viestejä saaneet ja kirjoittaneet lapset joko uhreiksi tai hankaluuksia tahallaan etsiviksi huimapäiksi Emt.

Tutkin keräämäni aineiston perusteella, millaisia seksiin liittyviä viestejä tytöt ovat vastaanottaneet tai lähettäneet ja millaisia ajatuksia viestit herättävät. Aineistosta kerroin jo tässä luvussa. Toisessa luvussa kerron taustaksi, millaisia netinkäyttäjiä suomalaislapset ovat ja avaan hieman yleistä, lasten seksuaalisuutta koskevaa debattia. Kolmannessa luvussa keskityn lasten netinkäyttöön liitettyihin riskeihin, joita tarkastelen tutkimuskirjallisuuden ja aineistoni varassa.

Neljäs luku nojaa vahvasti omaan aineistooni, jonka avulla esittelen tyttöjen nettiseksin hieman tuntemattomampia puolia kuten roolipelejä. Suomalaislapset netinkäyttäjinä Euroopan eliittiä EU Kids Online tutkijat ovat seuranneet eurooppalaislasten netinkäyttötapoja jo vuosia. Kansallisia tuloksia vertaillut tutkijaryhmä on luokitellut Euroopan maat neljään ryhmään lasten netinkäytön ja kohdattujen riskien perusteella.

Suomi kuuluu ryhmään nimeltä higher use, some risk. Muut luokittelussa käytetyt ryhmät ovat lower use, lower risk, lower use, some risk ja higher use, higher risk. Mielenkiintoista on, että muut Pohjoismaat kuuluvat higher use, higher risk -ryhmään. Suomen kaltaisissa higher use, some risk -ryhmän maissa internetiä käytetään paljon ja niissä lapset kohtaavat joitakin riskejä.

Syiksi riskien muita pienempään määrään arvioidaan esimerkiksi onnistuineita tiedotuskampanjoita, toimivaa lainsäädäntöä ja vanhempien puuttumista lasten netinkäyttöön. Nämä selittänevät erot Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä. Suomi esimerkiksi on pohjoismaista ainoa, jolla on selvä kansallinen hyviin medialukutaitoihin liittyvä linjaus Dunås , Sen on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriö. Linjaukset ulottuvat vuoteen ja niitä seurataan vuosittain Opetus- ja kulttuuriministeriä , 4.

Suomalaislasten netinkäyttötaidoista kuuluu vertailututkimuksissa pelkkää hyvää. Internet on kiinteä osa suomalaislasten elämää ja netinkäyttö aloitetaan jo nuorena. Internetiä käyttävistä suomalaislapsista 67 prosentilla on profiili jossakin sosiaalisen median palvelussa. Se on Euroopan keskiarvoa eli 59 prosenttia reilusti korkeampi. Siksi internetissä kohdatuista riskeistä koituu haittaa vain harvoin. Vanhemmat puuttuvat lasten netinkäyttöön Suomalaiset vanhemmat puuttuvat lastensa netinkäyttöön monin tavoin.

Vanhemmat tarkistavat saatavilla olevia netinkäyttötietoja ja rajoittavat tai valvovat käyttöä siihen tarkoitettujen ohjelmien avulla Kupiainen ym. Näitä keinoja lienevät esimerkiksi selaimen sivuhistorian ja kirjanmerkkien tarkastelu sekä ostettujen tai tietokoneesta valmiiksi löytyvien ikäsuodattimien ja käyttöaikarajoittimien hyödyntäminen.

Lähes kaikki vanhemmat, 94 prosenttia, kertovat keskustelevansa 9 vuotiaiden lastensa kanssa netinkäytöstä.

Lasten vanhetessa keskustelua käydään vähemmän: Luvut kuitenkin osoittavat, että lasten netinkäyttö kiinnostaa vanhempia. Valvontaan liittyy myös mielenkiintoinen eettinen seikka. EU Kids Online kyselyyn vastanneista vuotiaista lapsista 65 prosenttia sanoi, etteivät vanhemmat seuraa heidän netinkäyttöään.

Kun asiaa kysyttiin vanhemmilta, vain 40 prosenttia kertoi jättävänsä lapsensa netinkäytön seuraamatta. Nuorempien ikäryhmien kohdalla prosenttimäärien ero on pienempi mutta samankaltainen. Näyttää siis siltä, että vanhemmat valvovat netinkäyttöä lasten siitä tietämättä ja että salavalvonta yleistyy lapsen vanhetessa.

On vaikea sanoa, onko valvonnalla merkitystä lapsen netinkäyttöön ja osaavatko vanhemmat löytää juuri sen, mitä lapsi ehkä haluaa piilotella. Vanhemmat rajoittavat tyttöjen ja poikien mediankäyttöä eri tavoin. Tytöille asetetut rajoitukset liittyvät sisältöihin, pojilta taas rajataan lähinnä käyttöaikaa.

Tietoturvallisuuteenkin liittyvissä asioissa on eroa: Vanhemmat rajoittavat, säätelevät ja opastavat tyttöjä enemmän kuin poikia. Vanhemmat mieltävät netinkäytön olevan tytöille suurempi riski kuin pojille, vaikka pojat voivat yhtä lailla päätyä esimerkiksi hyväksikäyttäjän uhriksi.

Lapsille netinkäyttöä opettavat lähinnä vanhemmat ja sisarukset. Teini-iässä kaveritkin alkavat antaa ohjeita. Nettitaitoja opitaan myös koulussa. Internetin käyttöön pienestä pitäen kasvaneet lapset ovat erikoisessa asemassa vanhempiinsa nähden. Vanhempien on ehkä 9 Annikka Suonisen huomiot perustuvat vuotiaita ja heidän vanhempiaan käsittelevään tutkimukseen. Tulokset eivät siis välttämättä ole yleistettävissä myös muihin ikäryhmiin.

Tämän takia lapsetkin opettavat aikuisia tietokoneen ja internetin käytössä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että vanhemmat tietäisivät kaiken lasten netinkäytöstä.

Vanhemmat esimerkiksi olettivat lasten kohdanneen internetissä sopimatonta sisältöä enemmän kuin lapset itse raportoivat Kupiainen ym. Tulos kielii erosta lasten ja vanhempien välillä: Mielenkiintoista kyllä, suomalaisvanhemmista 57 prosenttia vastaa tietävänsä, onko heidän lapsensa saanut tai lähettänyt netissä seksiin liittyviä viestejä Kupiainen ym.

Ilmi ei käy, miksi vanhemmat tietävät asiasta. Lapsi on toki voinut kertoa viesteistä itse tai vanhempi on voinut nähdä viestit tietokoneella ehkä sattumalta, ehkä osana rutiininomaista tarkistamista. Vanhempi saattaa myös olettaa, että viestejä ei ole vaihdeltu, jos lapsi ei ole asiasta puhunut. Uusitalo, Vehmas ja Kupiainen kertovat olevan selvää, että lapsilla on salaista mediankäyttöä, josta ei kerrota vanhemmille. Heidän haastattelemansa lapset kertoivat pelaavansa vanhemmilta salaa esimerkiksi kännykällä.

Se onkin helppo tarvittaessa sujauttaa piiloon. Lapset todennäköisesti tekevät salaa muutakin kuin pelaavat. Nettiseksi voi hyvinkin olla yksi salatekemisen muoto. Mitä nuorempi lapsi on kyseessä, sitä kielletympinä seksiin liittyvät asiat koetaan.

Ne kuitenkin kiinnostavat jo nuorena, ja netti tarjoaa oivallisen alustan niihin perehtymiseen. Internet on lasten ja nuorten suosimista tiloista ainoa, joka ei ole ainakaan kokonaan vanhempien tai muiden aikuisten kontrolloitavissa boyd , Esimerkiksi Yhdysvalloissa vanhemmat tapaavat kulkea lastensa mukana julkisilla paikoilla.

Lapset ovat siis siirtäneet seikkailunsa kaduilta internetiin, jossa opitaan myös sosiaalisia taitoja ja annetaan oman identiteetin kehittyä. Internetissä on helppo päästä yhteyksiin erilaisten ihmisten ja näkemysten kanssa vanhempien mielipiteistä riippumatta boyd , Vaikka Suomessa lapset saavatkin kulkea vapaammin kuin Yhdysvalloissa, lienee trendi samankaltainen.

Lasten netinkäytön riskit ja niistä keskustelu EU Kids Online -tutkimushankkeessa haastateltiin noin kymmentä tuhatta eurooppalaislasta internetin riskeistä. Riskin ei tässä yhteydessä välttämättä ajatella tarkoittavan ikävää kokemusta, vaan sitä voi verrata liikenneriskiin: Se on olemassa, mutta hallittavissa varovaisuudella Livingstone Kupiaisen , 7 mukaan.

Mitä riskit sitten ovat? Staksrud ja Livingstone määrittelevät nettiriskeiksi esimerkiksi pornografisen, itsetuhoisen, väkivaltaisen, rasistisen tai vihamielisen sisällön kohtaamisen, kiusatuksi tulemisen, yksityisyyden loukkaamisen ja sopimattomien, esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön valmisteluun tai ahdisteluun liittyvien viestien vastaanottamisen Emt.

Riskit eivät läheskään aina johda haittaan: Lapsista vain 12 prosenttia raportoi jonkin netissä kohdatun, tutkijoiden riskiksi määrittelemän asian pahoittaneen mielen tai muuten häirinneen viimeisen vuoden aikana Livingstone ym.

Luku on yllättävän pieni, kun otetaan huomioon, miten paljon mediatilaa internetin riskeille annetaan. Riskisisältöä kohdanneilta lapsilta kysyttiin myös, häiritsikö kohtaaminen heitä.

Tulos vaihtelee reippaasti riskityypistä toiseen. Seksiin liittyvät viestit ja pornon näkeminen koettiin vähemmän häiritsevinä. Lapsilta kysyttiin muun muassa, mikä netissä kohdattu häiritsi heitä. Listan ykköseksi päätyi pornografinen sisältö, jonka mainitsi ensimmäisenä viidesosa tutkituista lapsista.

Tulos on kuitenkin voinut vääristyä: Lapset saattavat ottaa huomioon aikuisten ja joukkotiedotusvälineiden välittämän pornoon liittyvän huolen ja siksi mainita sen ensimmäisenä.

Suomen kaltaisissa higher use, some risk -maissa pornografisen sisällön mainitsi 17 prosenttia vastaajista Emt. Kuten edellä todettiinkin, vuotiaista eurooppalaislapsista 15 prosenttia 18 prosenttia suomalaisista on nähnyt tai saanut seksiin liittyviä viestejä internetissä Livingstone ym. Lukuun kuulunevat siis myös esimerkiksi keskustelufoorumeilla nähdyt, eiyksityiset viestit. Suomalaislapsista 29 prosenttia kertoo nähneensä netissä kuvia, jotka ovat selvästi seksuaalisia.

Niitä ovat esimerkiksi kuvat alastomista tai seksiä harrastavista ihmisistä. Viideosa kuvia nähneistä lapsista koki ne Kuviin ei kuitenkaan törmätä vain internetissä: Niitä nähdään myös televisiossa, kirjoissa, lehdissä, elokuvissa ja dvd-levyillä. Joyce Kerstens ja Wouter Stol selvittivät hollantilaisessa tutkimuksessa lasten asenteita seksiin liittyviä viestejä kohtaan ja huomasivat, että runsaasti internetiä käyttävät lapset ovat muita turvallisemmassa asemassa, sillä he joutuvat muita harvemmin ikäviksi koettuihin tilanteisiin.

Syynä voi olla tekemällä oppiminen: Tämän vuoksi onkin harmillista, että jotkut vanhemmat rankaisevat netissä mokaillutta lastaan netinkäyttökiellolla. Estottomaan nettikäyttäytymiseen 10 taipuvaiset lapset päätyivät kuitenkin muita todennäköisemmin negatiivisiksi ja häiritseviksi koettuihin tilanteisiin.

Myös henkisesti huonosti voivat lapset kokevat seksiin liittyvät, netissä kohtaamansa tilanteet muita useammin häiritsevinä. Moni negatiivisia tuntemuksia kokenut lapsi on joutunut muunkinlaisten ikävien nettikokemusten kuten kiusaamisen uhriksi.

Iällä on suuri merkitys. Mitä vanhempi lapsi, sitä positiivisemmin hän suhtautuu internetissä kohtaamiinsa seksiin liittyviin tilanteisiin. Iän karttuessa kasvaa myös todennäköisyys hakeutua seksisisältöjen pariin oma-aloitteisesti.

Kehitys kulkee käsi kädessä lapsen fyysisen ja henkisen kasvun kanssa. Samaan tulokseen päädyttiin myös amerikkalaistutkimuksessa, jossa todettiin vanhempien lasten suhtautuvan alastonkuvapyyntöihin nuorempia positiivisemmin: Mitä vanhempi lapsi, sitä todennäköisemmin hän oli lähettänyt kuvan tai suhtautunut kuvapyyntöihin neutraalisti Temple ym.

On selvää, että lapsille tapahtuu pahoja asioita. Ne tapahtuvat kuitenkin useimmiten tutuissa paikoissa, kuten koulussa, kotona tai uskonnonharjoituspaikoissa.

Internet on vanhemmille vieras ja vaikeasti hahmotettava paikka. Siksi se tuntuu myös pelottavimmalta. Hyvä esimerkki verkkoestottomuudesta on toisten silmitön haukkuminen. Estottomuus on erilaista anonyymisti verkossa kuin kasvokkaisessa keskustelussa. Aiheesta on kirjoittanut esimerkiksi John Suler Kun epävarmuuteen yhdistetään median syöttämät kauhukertomukset, ei ole ihmekään, että internet joutuu syntipukiksi Lapsi aktiivinen toimija vai uhri?

Lasten netinkäytön riskeistä on enemmän tutkimusta kuin lasten netinkäytöstä yleisesti. Merkittävä osa tutkimuksesta on erilaisten lasten etua ajavien järjestöjen tekemää ja tukemaa. Silloin on luonnollistakin, että ongelmakohdista halutaan tietää lisää. Lasten ja internetin kohdalla negatiiviset tutkimustulokset kuitenkin uutisoidaan herkästi, joten medioiden perusteella jää helposti kuva siitä, ettei lasten netinkäyttöön liity mitään positiivista.

Suuri osa lapsista viettää netissä kuitenkin ihan tavallista ja harmitonta arkea Jonsland , 4 esimerkiksi kyselyyni vastanneista tytöistä 45 prosenttia ei ollut saanut internetissä seksiin liittyviä viestejä ollenkaan. Läheskään kaikki viestejä saaneet lapset eivät pitäneet niitä haittana. Elisabeth Staksrud ja Sonia Livingstone toteavatkin lasten netinkäytön riskien olevan kiinteä osa länsimaiden julkista keskustelua.

Näin on ollut koko sen ajan, kun netinkäyttö kodeissa on yleistynyt. Lasten ajatellaan yleisesti osaavan käyttää ja soveltaa tekniikkaa monipuolisesti sekä hyötyyn että huviin.

Riskeistä puhuttaessa lapset kuitenkin esitetään mahdollisina uhreina. Uhriasenne vaikeuttaa päättäjien, opettajien ja vanhempien työtä. Internetin käyttöä halutaan sen hyötyjen takia edistää, mutta riskien pelätään olevan hyötyjä suurempia. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan esimerkiksi jättämällä riskit kokonaan huomiotta tai rajoittamalla lasten netinkäyttöä, mutta kumpaakaan keinoa ei ole koettu toimivaksi.

Kestävämmäksi ratkaisuksi Staksrud ja Livingstone ehdottavat lasten selviytymiskeinojen parantamista tukemalla ja opettamalla. Muita tapoja ovat yritysten ja vastaavien tahojen toiminta ongelmaa vastaan, tiedon jakaminen vanhemmille ja opettajien kouluttaminen.

Koska kaikki vanhemmat eivät tiedä nettiseksistä tai hyväksy sitä, seksijuttujen kirjoittelusta kiinni jäämisellä voi olla monenlaisia seurauksia. Pelästynyt vanhempi saattaa esimerkiksi Rangaistus on vanhemman ensireaktiona ymmärrettävä: Jos lapsi ei käytä nettiä, ei hän kohtaa siellä vaarojakaan.

Pahimmassa tapauksessa vaarojen määrä kuitenkin vain kertautuu. Lapsi saattaa alkaa käyttää nettiä salaa ja siten jäädä ilman aikuisen valvontaa ja tukea. Jos lapsi sitten kohtaakin netissä esimerkiksi jotakin pelottavaa, asia voi jäädä kokonaan käsittelemättä aikuisen kanssa. Tatjana Pajamäki kirjoittaa, että seksistä ja pornosta puhuminen nuorten lasten kanssa voi aikuisista tuntua hämmentävältä ja kiusalliselta , Yhtä vaikeaa voi olla hyväksyä, että oma lapsi alkaa aikuistua ja sitä myötä kiinnostua seksistä.

Asiaa ei helpota se, että media on täynnä pelottelevia kertomuksia. Hyviäkin toimintamalleja kuitenkin on. Giseline Kuipers kertoo, että Alankomaissa pornoon katseleviin nuoriin etenkin poikiin suhtaudutaan neutraalisti.

Jos lapsen nettipornonkulutus alkaa huolestuttaa vanhempaa, hän tapaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Suurin osa asiantuntijaorganisaatioista kehottaa keskustelemaan netin seksisisällöistä avoimesti ja samalla valmistamaan lasta niiden kohtaamiseen.

Lapsen jyrkkää suojelemista pornolta ei kannateta, sillä halu kuluttaa sitä kuuluu normaaliin kehitykseen. Asiantuntijat tunnustavat pornon voivan olla haitallista, mutta haitat ovat kontrolloitavissa keskustelemalla ja opettamalla teini vastuulliseksi kuluttajaksi. Torjuvilla asenteilla saatetaan aiheuttaa harmia. Seksikuvia lähettäneitä nuoria tarkastellut tutkijajoukko huomauttaa, että kuvien lähettäminen on normaali osa nuorten kehitysvaihetta, jossa identiteetti rakentuu ja muovautuu.

Olisi siis tärkeää suhtautua siihen ymmärtävästi eikä tuomitsevasti. Pahimmassa tapauksessa seksikuvat rinnastetaan jopa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja raiskauksiin. Asettamalla kaikki samalle viivalle tullaan vähätelleeksi oikeiden rikosten vakavuutta. Tutkijat huomauttavat myös, että lasten toisilleen lähettämien seksikuvien normalisoiminen ei tarkoita sitä, että aikuisten olisi hyväksyttävää pyytää tai vastaanottaa niitä lapsilta.

Lapset voivat itse hakeutua seksisisältöjen pariin hyvinkin aktiivisesti. Ruotsalaisista vuotiaista tytöistä 15 prosenttia kertoo nähneensä internetissä pornoa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Heistä yli puolet kertoi etsineensä sitä oma-aloitteisesti ja neljännes kertoi kaverin näyttäneen sitä.

Pornoa nähneistä lapsista 15 prosenttia kertoi pitäneensä siitä ja 30 prosenttia kertoi pitävänsä sitä jännittävänä. Statens medieråd , 48 Näyttöä lasten seksuaalisuudesta aktiivisuudesta ja uteliaisuudesta siis on, vaikka asiasta käydään vieläkin kovaa keskustelua.

Jewkes , 16 kertoo, että omaa nuoruuttaan muistellessaan ihmiset tapaavat ajatella kiiltokuvalapsia, joiden viattomuutta on suojeltava. Kun lapset sitten tekevät itse jotakin seksuaalista tai ylipäätään näyttäytyvät seksuaalisina olentoina, mielikuva romuttuu ja jäljelle jää hämmentynyt aikuinen.

Ehkä juuri tästä syystä lasten seksuaalisuutta käsittelevä tutkimus keskittyy monesti vaaroihin ja riskeihin. Esimerkiksi paikkaansapitävän, lapsen kehitykselle sopivan tiedon saaminen sekä avoin kommunikaatio edesauttavat kehitystä. Ihmissuhdetaidot, oman itsensä hyväksyminen, julkisen ja yksityisen rajojen ymmärtäminen sekä seksiin liittyvien turvallisuusriskien käsittäminen ovat nekin tärkeitä.

Lapsi ymmärtää oikeutensa ja uskaltaa tarvittaessa vastustaa joukkopainetta McKee ym. Toisin sanoen lapsi kasvaa itsenäiseksi seksuaaliseksi toimijaksi. Jotta lapsi voi rauhassa näin tehdä, myös ympärillä olevien ihmisten tulisi tunnustaa lapsen seksuaalinen toimijuus. Näin ei kuitenkaan aina ole.

Danielle Egan ja Gail Hawkes hahmottelevat ehdot sille, että lapset tunnustettaisiin seksuaalisiksi toimijoiksi. Toimijuuden tunnustaminen parantaisi lasten elämää mutta vaatii, että lasten kokemukset ja tieto otettaisiin tosissaan.

Eganin ja Hawkesin mukaan lapsen seksuaalisuutta ei pitäisi ajatella aikuisen seksuaalisuuden peilinä tai tuloksena. Siitä puhuttaessa olisi siksi myös syytä välttää arvottavia sanoja kuten terveellinen, normaali ja oikea. Lapsen seksuaalisuuden tapoja ei voi ennustaa: Seksuaalisuuksia voi olla monia, samoin kuin tapoja osoittaa niitä. Lasten ja aikuisten tarpeet sekä tavat tyydyttää niitä voivat poiketa toisistaan rajustikin.

Lapsia ei myöskään saisi ajatella aikuisia vähempiarvoisiksi eikä lapsen seksuaalinen toimijuus saisi olla riippuvainen aikuisen suostumuksesta. Lasten suojelemista ei tulisi käyttää perusteluna valvontaan ja sosiaaliseen kontrolliin.

Esimerkiksi käy Elisabeth Staksrudin ja Sonia Livingstonen kirjoittama vertailu, jossa norjalaisilta, brittiläisiltä ja irlantilaisilta lapsilta kysyttiin tuntemuksia netissä nähdystä pornosta. Vastausvaihtoehdot olivat En välittänyt siitä, Pidin sitä hauskana, Pidin sitä siistinä, Se sai minut surulliseksi ja Toivon, etten olisi nähnyt sitä Staksrud ym. Vaihtoehtoihin olisi voinut lisätä esimerkiksi Se kiihotti minua ja Pidin siitä. Toki esimerkiksi vaihtoehto Pidin sitä siistinä indikoi pitämisen mahdollisuutta.

Sanottakoon kuitenkin, että EU Kids Online -raporteissa tuodaan esiin, että lapset ovat saattaneet pitää tai olla välittämättä viesteistä Livingstone ym. Tämä näkökulma jää monista tutkimuksista ja selvityksistä kokonaan pois. Reaktio riippuu lähettäjästä Kyselyyni vastanneista vuotiaista tytöistä 55 prosenttia kertoo saaneensa internetissä ainakin yhden seksiin liittyvän viestin. Silloin sosiaalisen median sivustot alkavat viedä tilaa muilta mediasisällöiltä Emt.

Seksiin liittyvien viestien tulo näyttää siis usein alkavan jo pian sosiaalisen median käyttöönoton jälkeen. Ennen mahdollisiin hyväksikäyttöyrityksiin perehtymistä on selvitettävä, vastaanottavatko lapset seksiin liittyviä viestejä aikuisilta vai lapsilta. Lähettäjät ovat yleensä anonyymejä ja valehteleminen on helppoa. Tässä kappaleessa esitellyt tulokset perustuvat lasten arvioihin. Aikuiseksi arvioitu voikin oikeasti olla pelleilevä ikätoveri tai toisin päin.

Lapsen ja viestit näkevän aikuisen tulkintaan tilanteesta ja sen vakavuudesta tai nautittavuudesta vaikuttaa ensisijaisesti se, kenet hän arvioi lähettäjäksi. Siksi arvio on tämän tutkimuksen kannalta totuutta tärkeämpi. Seksiin liittyviä viestejä saaneita vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuka viestejä on lähettänyt. Vastaajia pyydettiin valitsemaan vaihtoehto, joka kuvaa suurinta osaa viestien lähettäjistä moni kun on saanut viestejä useilta tahoilta.

Eniten valittiin vaihtoehtoa aikuinen mies. Sen valitsi vastaajaa eli noin kolmasosa vastaajista. Aikuisen naisen valitsi vain viisi vastaajaa. Kummankin kolmetoistavuotiaan vastauksesta voi päätellä kyseessä olleen jonkinlaisen automaattisen mainoksen tai roskapostin. Kaksi vuotiasta otti saamansa viestit mieluusti vastaan, kun taas vuotias oli niistä ahdistunut.

Pienen vastaajamäärän vuoksi aikuisiin liittyvä analyysi pohjautuu vain aikuisilta miehiltä viestejä saaneiden vastauksiin. Viestien lähettäjät Mieti saamiesi viestien lähettäjiä. Kenen luulet niitä lähettäneen? Valitse se vaihtoehto, joka mielestäsi kuvaa suurinta osaa viestien lähettäjistä.

Viestien lähettämisen syy Miksi luulet hänen lähettäneen viestejä? Voit valita useita vaihtoehtoja. Seuraavaa lukiessa kannattaa muistaa, että viestien lähettämisen syistä sai valita useita vaihtoehtoja, mutta lähettäjää koskevassa kysymyksessä sai valita vain yhden vaihtoehdon. Vastaukset siis koskevat kaikkia vastaajan saamia viestejä eivät välttämättä vain niitä, jotka hän sai valitsemaltaan lähettäjätyypiltä.

Viestien lähettämisen syystä 16 kysyttäessä tulokset ovat selvät: Lasten mukaan viestejä lähettävillä aikuisilla on seksi mielessä. Aikuiselta mieheltä viestejä saaneista 72 prosenttia epäilee viestin lähettämisen syyksi lähettäjän halua kiihottua. Halun harrastaa nettiseksiä valitsi 61 prosenttia. Ehkä juuri viestien luonteen takia aikuisilta miehiltä viestejä saaneet olivat keskiarvoa herkempiä kertomaan niistä jollekulle. Neljä ja puoli prosenttia nimittäin kertoi viesteistä kaverille tai sisarelle keskiarvo kaksi ja puoli prosenttia ja kolme prosenttia aikuiselle keskiarvo yksi prosentti.

Neljännes vastaajista kirjoitti viestin lähettäjälle kertoakseen, ettei halua moisia viestejä. Palvelun ylläpitäjälle raportin lähetti 15 prosenttia, mikä on huomattavasti keskiarvoa eli 22 prosenttia pienempi osuus.

On syytä pohtia, miksi näin harva raportoi aikuisilta miehiltä saamansa viestit etenkin, kun ne sisältävät muita viestejä useammin suoria ehdotteluja. Yksi mahdollinen syy on, että tällaiset viestit koetaan tietyn ikäisinä tai tietyissä palveluissa niin tavalliseksi osaksi nettikulttuuria, ettei niihin jakseta puuttua. Voi myös olla, että viestit on lähetetty aikuisille suunnatuissa palveluissa, jolloin raportointi ei tunnu niin olennaiselta kuin lasten palveluissa.

Seksisisältöisten viestien lähettäminen ei aikuisten palveluissa useinkaan edes riko käyttöehtoja tai muita sääntöjä, jolloin raportoinnille ei koeta olevan syytä. Aikuisen miehen viestien lähettäjäksi valinneista vain noin viidesosa epäili syyksi pilailua. Vertailuksi kerrottakoon, että nuoren tytön tai sillä ei ole väliä -vaihtoehdon valinneiden kesken pilailu oli suosituin syy.

Sen valitsi 68 prosenttia vastaajista Vastauksia kuvaa hyvin vuotiaan tytön luonnehdinta pilaviestien lähettäjästä: Halusi esittää tyhmää ja pilailla kustannuksellani tahallaan.

Yleensä ne ovat nuoria 16 Katso taulukko Luku ilman avoimia vastauksia. Siinä missä nuorilta tytöiltä tulleet viestit tulkittiin lähinnä harmittomiksi, nuoren pojan lähettäjäksi valinneiden arvelut viestin lähettämisen motiiveista ovat sekoitus seksihaluja ja viattomuutta. Nuori poika lähettäjänä merkitsi monille joko pilailua 53 prosenttia , lähettäjän halua kiihottua 54 prosenttia tai lähettäjän halua harrastaa nettiseksiä 49 prosenttia. Tuloksista ei selviä, tiesivätkö vastaanottajat kiihottumiseen ja nettiseksin harrastamiseen liittyviä viestejä saaneet lähettäjän oikean sukupuolen ja iän.

Olisikin kiinnostavaa selvittää, tuntuvatko seksiehdotuksiin liittyvät viestit siltä, että ne tulevat vastakkaisen sukupuolen edustajan lähettämiltä vai tiedetäänkö ne sellaisiksi. Voihan olla, että satunnaisen mennään panee -viestin saanut tyttö automaattisesti olettaa viestin tulleen pojalta tai mieheltä, vaikka lähettäjä on yhtä hyvin voinut olla tyttö tai nainen Lapset ja aikuiset näkevät hyväksikäyttäjät eri silmin Aikuisilla on monia syitä pelätä lasten seksiin liittyviä puuhia niin netissä kuin sen ulkopuolellakin.

Päällimmäisenä on pelko siitä, että lapsi kokee jotakin ikäiselleen sopimatonta tai joutuu hyväksikäytön uhriksi. Tutkija danah boyd kertoo, että amerikkalaisista teini-ikäisten lasten vanhemmista 93 prosenttia pelkää lapsensa tapaavan internetissä tuntemattoman henkilön, joka vahingoittaa lasta. Näin siitä huolimatta, että vain prosentti vanhemmista kertoo lapsensa koskaan tavanneen vahingollista tuntematonta henkilöä. Medialla on pelkojen luomisessa ja ylläpidossa suuri rooli.

Yvonne Jewkes huomauttaa, että seksuaalista hyväksikäyttöä esiintyy kaikissa kulttuureissa ja että lapsen hyväksikäyttäjä on todennäköisemmin perheenjäsen kuin tuntematon henkilö.

Vaikka mediassa onkin huomioitu hyväksikäyttötapauksia, joissa tekijänä on perheenjäsen tai luotettavaksi koettu ammattilainen kuten pappi tai opettaja, media suosii silti uutisoimista 18 Suomalaisessa mediassa esiintyneistä pedofiiliartikkeleista lisää esim.

Östman , 77 ja Suominen ,. Ylipäätään nettiin ja lasten seksiin liittyvät uutiset ovat medialle mieluisia. Jewkes kertoo nykymedian rakastavan seksiä, riskiä ja lapsia.

Seksi myy ja riskit kiinnostavat. Etenkin tyttöjen ja nuorten naisten seikkailut internetissä omaa seksuaalisuuttaan etsimässä tarjoavat tabloidilehdille helppoa materiaalia myös silloin, kun tarina päättyy hyväksikäyttöön tai muuten huonosti.

Jewkes , 6 7. Lasten ajatellaan toimivan kulttuurisina mittareina, joista näkee yhteiskunnan hyvinvoinnin: Kun lapset tai nuoret tekevät vakavia rikoksia tai joutuvat niiden uhreiksi, medialla on tapana esittää tapaukset oireina moraalin rappeutumisesta.

On myös luonnollista, että vanhemmat ja yhteiskunta haluavat suojella lapsia. Lainsäädännön ja rajoitusten kohdistaminen lapsiin onkin helpompaa kuin aikuisiin, ja kasvatuksella ajatellaan voitavan parantaa tilanne ainakin tulevia sukupolvia varten.

Yhteiskunnalla on tietysti vastuu lapsista. Oikeudet pätevät samalla tavalla internetissä kuin sen ulkopuolellakin, ja lapsiksi määritellään yleissopimuksessa kaikki alle vuotiaat.

Nettipoliisi Marko Forss kertoo, että internetin seksuaalirikosten yleisin rikosnimike on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Niitä tapahtuu Suomessa muutamia satoja vuodessa, joskaan tarkkaa tilastoa ei ole. Tapaukset jaetaan kolmeen vakavuusasteeseen: Muita, harvinaisempia rikosnimikkeitä ovat lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta ja pakottaminen seksuaaliseen tekoon.

Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ovat myös esimerkiksi seksisävytteisten viestien lähettäminen lapselle, sukuelintä tai vastaavaa esittävien kuvien lähettäminen lapselle ja lapsen johdatteleminen katsomaan pornografista materiaalia Pelastakaa Lapset , Läheskään kaikki hyväksikäyttötapaukset eivät tule poliisin tietoon.

Uhria voi esimerkiksi hävettää tai hän voi kokea olevansa itse syyllinen tapahtumiin ja siksi vaieta. Osa hyväksikäytöistä tulee ilmi vasta vuosia tapahtumien jälkeen. Tapausten tilastointi on siis mahdotonta eikä edes summittaisia lukuja todellisista tapausmääristä ole olemassa. Ainakin Yhdysvalloissa on lisäksi näyttöä siitä, ettei tekijä ollut tuntematon kaikissa hyväksikäyttöön Jopa viidennes tekijöistä oli uhrin perheenjäsen, perhetuttu tai naapuri boyd , Riskien olemassaoloa ei kukaan kiistä.

Se ei silti tarkoita, että kaikki lasten netissä harjoittama seksiin jollakin tavalla liittyvä toiminta viittaisi hyväksikäyttöön tai olisi pakotettua. Myös lapsilla on seksuaalisia tarpeita ja mielenkiintoa, joiden tutkailemiseen internet on kätevä väline. Nettiä voi helposti selata salaa omissa oloissa, ja sieltä löytyy varmasti tietoa ja seuraa.

Livingstone kollegoineen toteaakin, että lapset ovat aina saattaneet jutella seksiin liittyvistä asioista ja näyttää kuvia, mutta internetin myötä puuhat ovat tulleet näkyviksi Emt. Seksiin liittyvillä viesteillä on kahdenlaisia seurauksia: Tahalliset seuraukset voivat olla esimerkiksi hauskanpito, flirtti tai kehittyvän seksuaalisuuden tutkiminen. Tahaton seuraus taas voi olla viestin kulkeutuminen jollekulle, jolle sitä ei ollut tarkoitettu. Viestin voi kopioida ja lähettää eteenpäin lähes rajoituksetta, ja alkuperäisen lähettäjän on vaikeaa tai mahdotonta puuttua siihen.

Netissä vaanivat pedofiilit puhututtavat paljon 19, ja Suomessakin on tiedossa useita tapauksia, joissa aikuinen on netin keskustelupalstoilta etsinyt lapsia harrastaakseen heidän kanssaan seksiä tai ottaakseen heistä seksuaalisia kuvia esim. Median ja sitä kautta arkikielen pedofiili-termin käyttö on kuitenkin harhaanjohtavaa. Pedofiili on lääketieteellinen määritelmä henkilöstä, jonka seksuaalinen kiinnostus kohdistuu pieniin lapsiin. Pedofiili ei kuitenkaan välttämättä koskaan syyllisty lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Taitava hyväksikäyttäjä tekeytyy esimerkiksi toiseksi lapseksi ja aloittaa groomingin. Grooming tarkoittaa lapsen hyväksikäyttöä edeltävää prosessia, jonka aikana hyväksikäyttäjä luo uhriinsa luottamussuhteen. Sille ei ole suomenkielistä termiä. Internetissä grooming alkaa yleensä harmittomasta yhteydenotosta, esimerkiksi kuvan kommentoinnista, ja jatkuu jutustelun ja mahdollisesti lahjojen annon merkeissä.

Grooming-prosessi kestää muutamasta 19 Erinomainen esimerkki on keskustelu lapsille suunnatusta Talking Angela -sovelluksesta. Facebookissa alkoi joitakin vuosia sitten levitä tieto, jonka mukaan sovellus tallentaa lapsen tiedot pedofiilien käyttöön ja ottaa lapsesta tämän tietämättä videokuvaa.

Huhu on perätön, mutta kohu on noussut aika-ajoin niin suureksi, että tiedotusvälineetkin ovat uutisoineet sen paikkansapitämättömyydestä esim. Henrik Kärkkäinen Ilta-Sanomissa Prosessin kesto riippuu esimerkiksi siitä, onko uhri tarkoitus tavata kasvokkain. Alla on esimerkki vauhdikkaasti etenevästä groomingin perustuntomerkit täyttävästä lähestymisestä. Esimerkki on vuotiaan tytön vastaus kysymykseen saatujen seksiin liittyvien viestien sisällöstä.

Tyttö kertoo poistaneensa välistä joitakin omia kommenttejaan. D ja siitä eteenpäin kunnes; hän; missä asut? Ensiksi ollaan ystävällisiä, kysellään kuulumisia ja luonteesta.

Joko silloin tai sen jälkeen alkaa ulkonäön kehuminen, jonka jälkeen viestit alkavat kääntyä hiljalleen levottomaan 21 suuntaan. Lopulta tulee suoria ehdotteluja. Jos hyväksikäyttö toteutuu, se voi tapahtua netissä tai sen ulkopuolella. Katri Lampainen on haastatellut pro graduaan varten poliiseja, joilla on kokemusta lasten hyväksikäyttötapausten selvittämisestä.

Poliisit totesivat lapsen olevan lähes aina vapaaehtoisesti mukana seksuaalisessa kanssakäymisessä. Yleisimpiä lasten antamia perusteluja seksiin suostumiselle olivat, että seksi on osoitus tekijän tunteista lasta kohtaan; halu miellyttää tekijää; lapsi ei kehdannut kieltäytyä tai että lapsi itse välittää tekijästä tai rakastaa häntä.

Tällaisissa tapauksissa on mahdollista, ettei lapsi ainakaan aluksi edes ajattele hyväksikäyttäjän tehneen mitään pahaa. Lapsi on voinut suostua seksiin mielellään.

Kierkegaard ja Whittle ym Levoton on yksi lasten vastauksissa toistuvista eufemismeista, joka kuvaa seksiin liittyvää sisältöä. Hyväksikäyttäjien tiedetään hyödyntävän erilaisia manipulointikeinoja, joten lapsen todellinen vapaaehtoisuus on kyseenalaistettavissa. Tähän viittaa myös Lampainen. Manipulointikeinoja käytetään sekä grooming-vaiheessa lapsen suostutteluun että sen jälkeen esimerkiksi takaamaan tapaamisten jatkuminen tai lapsen vaikeneminen.

Pelastakaa Lapset teetti neljän nettipalvelun käyttäjille kyselyn, jossa kysyttiin aikuisten lähestymisistä. Seksuaalisviritteisiä keskusteluja vastaavan henkilön kanssa taas oli käynyt 31 prosenttia tytöistä ja 13 prosenttia pojista.

Pelastakaa Lapset , 3. Vaikka seksiin liittyvien yhteydenottojen saaminen aikuisilta on nettiä paljon käyttäville melko tavallista, vain harva tapaa ehdottelijan netin ulkopuolella. Tytöistä kymmenen ja pojista kuusi prosenttia kertoo tavanneensa ehdottelijan 23 ja kolme prosenttia sekä tytöistä että pojista on harrastanut seksiä ehdottelijan kanssa internetin ulkopuolella Emt.

Pedofiilin käsite on arkipäiväistynyt nuorille eri tavalla kuin heidän vanhemmilleen. Nykynuoret ja -lapset ovat kuulleet ja lukeneet pedofiileistä niin paljon juttuja, että ovat alkaneet myös vitsailla aiheella. Jos taas halutaan kysyä jostakin henkilökohtaisesta asiasta nettifoorumilla, varsinaisen kysymyksen päätteeksi saatetaan kirjoittaa en oo pedari, haluun vaan tietää.

Pedofiileille nauraminen on nettikulttuurissa yleinen ilmiö. Paras esimerkki on netissä jo vuosia seikkaillut Pedobear. Pedobear on karhun kuva, jota käytetään lapsipornoon viittaavissa yhteyksissä, usein vitsinä. Jos joku esimerkiksi laittaa nettiin kuvan kauniista teini-ikäisestä laulajasta, kuvaa saatetaan kommentoida Pedobear-kuvilla ja vitsailla jotakin 22 Selvitys perustuu kyselyyn, johon levitettiin linkkiä IRC-Galleriassa, Demissä, Habbossa ja Aapelissa.

Kyselyn tulokset eivät ole yleistettävissä koko ikäryhmään. Pedobearin juuret johtavat vuoteen , jolloin sitä alettiin käyttää nimettömällä 4chan-keskustelupalstalla merkiksi siitä, että joku on ladannut palstalle lapsipornoa Know Your Meme Suomalaislapset ja -nuoret ovat itsevarmoja nettitaitojensa suhteen esim. Tämä voi olla osasyy pedofiilijutuilla pelleilyyn: Toinen syy lienee se, että jatkuvasti toistetuista riskeistä tulee helposti vitsejä.

Lapset kuulevat pedofiiliuhasta joka puolelta, ja stereotyyppinen kuva rasvatukkaisesta pedofiilista on helppo pilkan kohde. Jotkut kyselyyni vastanneet lapset toivat spontaanisti esille, että seksiin liittyvien viestien lähettäjää pidetään jollakin tavalla säälittävänä.

Tämä oli yleisempi reaktio kuin esimerkiksi pelästyminen. Esimerkkeinä mainittakoon luonnehdinnat mielisairas pervo ja hemmetin pervo, joista kummatkin ovat peräisin vuotiailta tytöiltä, jotka olivat saaneet seksiehdotteluviestejä aikuiselta mieheltä Kuvat ja videot kuuluvat viestittelyyn Hyväksikäyttöuhan lisäksi ja siihen liittyen palstatilaa saa myös lapsiporno.

Kuviin vähäpukeisista lapsista liittyy muitakin riskejä. Kuvia on nykyään helpompi ottaa ja jakaa kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa. Lähes jokaisella on taskussaan kameralla varustettu puhelin, tietokoneissa ja tablettitietokoneissa on webbikamera ja hyvälaatuisten video- ja järjestelmäkameroiden hinnanlaskun seurauksena yhä useammalla on varaa ostaa niitä.

Nykysuomalainen päätyy vain harvoin tilanteeseen, jossa kenelläkään ei ole kameraa mukana. Samalla kuvien jakamiseen perustuvat palvelut kasvattavat suosiotaan. Kuvia napsitaan tilanteista, joita aiemmin ei ajateltu tallentamisen arvoisina: Yksi paljon toistetuista nettiturvallisuusvinkeistä on, ettei omaa kuvaa kannata laittaa julkisesti näkyville.

Toisaalta 25 Sari Östman , mainitsee sosiaalisen median historiaa käsittelevässä teoksessa vastaavanlaista arkielämään liittyvää sisältöä kutsuttavan haircut-bloggaamiseksi. Termi oli yleinen ainakin vuonna. Pulmaan on monenlaisia ratkaisuja: Vaikka moni kyselyni vastaaja spontaanisti korostikin, ettei koskaan lähettäisi kenellekään itsestään kuvaa alasti tai alusvaatteisillaan, sitä kuitenkin tapahtuu.

Kuvaa ei välttämättä lähetetä tuntemattomalle vaan esimerkiksi omalle seurustelukumppanille. Pyyntöjä tulee silti myös tuntemattomilta. Kun pyysin seksiin liittyviä viestejä saaneita tyttöjä kertomaan viestien sisällöstä, 16 prosenttia kertoi viestin liittyneen jollakin tavalla kuviin tai videoon. Kuvien pyyntö oli huomattavasti videoehdotuksia yleisempää. Kaikissa tähän kategoriaan lasketuissa viesteissä ei ole pyydetty kuvia, vaan viestissä on voinut olla esimerkiksi kuva lähettäjän peniksestä tai linkki pornokuviin.

Pyynnöt eivät välttämättä ole tulleet aikuisilta. Lähettäjän ikää ei kysymyksessä yksilöity eikä selvitetty sitä, tuliko viesti tutulta vai tuntemattomalta. No sellasia et pyytää kuvaa ensin naamasta, sitte rinnoista, alapäästä ja kokovartolokuvaa, rintsikoita tai alkkareita. Pelastakaa Lapset , 4. Kamerapuhelimien ja erilaisten kuvanjakopalveluiden yhä yleistyessä voi olla, että luku tänä päivänä on suurempi. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna seksikuvien lähettäminen on Suomessa vielä harvinaista.

Osasyynä voi olla se, että Yhdysvalloissa sexting-ilmiöstä alettiin puhua aiemmin 26 Katso taulukko 7. Teksasilaisia vuotiaita teinejä käsittelevän tutkimuksen mukaan 28 prosenttia on lähettänyt itsestään alastonkuvan 27 puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Tyttöjen ja poikien aktiivisuuden välillä ei huomattu merkittävää eroa. Kuvien pyytäminen tytöiltä oli kuitenkin tavallisempaa: Tytöistä 68 prosenttia ja pojista 42 prosenttia olivat saaneet pyynnön. Pojat taas olivat tyttöjä aktiivisempia pyytämään kuvia toisilta, sillä pojista liki puolet oli pyytänyt kuvaa, kun tytöistä vain viidennes oli tehnyt niin.

Suomalaiskyselyn mukaan itse vähäpukeisena tai alasti webbikameran edessä oli esiintynyt 14 prosenttia tytöistä ja 11 prosenttia pojista.

Tytöistä 45 prosenttia ja pojista 35 prosenttia taas kertoi jonkun toisen esiintyneen webbikameran edessä heille alasti tai vähäpukeisena. Pelastakaa Lapset , 6. Esiintyjän ikää ei kuitenkaan kysytty. Marko Forss muistuttaakin, että myös nuorten keskenään harrastama nettiseksi vaikuttaa lukuihin Emt.

Suostuminen webbikameran välityksellä tapahtuvaan nakuiluun lienee alastonkuvien lähettämistä suositumpaa kahdesta syystä. Webbikamera on kiinni tietokoneessa, joten sitä ei tarvitse erikseen hakea eikä kuvia tarvitse siirtää koneelle.

Toinen syy voi olla, ettei webbikameran kuvaa ajatella yhtä pysyväksi kuin tavallista kuvaa. Ellei sitä erikseen tallenna tai ota siitä ruutukaappausta, se ei jää minnekään talteen. Jos vastaanottaja tallentaa kuvan tai webbikameran otoksen, hän voi tehdä sillä käytännössä mitä tahansa. Hyväksikäyttäjä voi käyttää kuvaa paitsi itsetyydytyksen välineenä, myös kiristyskeinona Whittle ym.

Tavallinen keino on vaatia lapselta lisää kuvia, webbikameraseksiä tai tapaaminen netin ulkopuolella. Jos lapsi ei suostu, hyväksikäyttäjä uhkaa lähettää kuvan esimerkiksi kaikille uhrin Facebook-kavereille. Kuva voi myös päätyä kuvanjakosivustolle tai pornoportaaliin.

Vanhempia saattaa pelottaa, että oman lapsen kuva päätyy pornosivulle tai pedofiilien käsiin. Lapsen mielestä voi kuitenkin olla vahingollisempaa, että kuva päätyy koulukiusaajan kuin pedofiilin käyttöön. Kiusaaja voi esimerkiksi laittaa kuvan koulun ilmoitustaululle kaikkien nähtäväksi, kun taas pedofiili vain katselee sitä kotonaan. Vähäpukeisten kuvien tai seksiin liittyyvien viestien lähettämisestä ei haastatteluissa kysytty.

Lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen kuvaksi tai videoksi taltioiminen tapahtuu nimittäin useimmiten lähisuhteissa. Suuri osa lapsipornokuvissa esiintyvistä lapsista on alle kymmenvuotiaita, joita netistä ei helposti tavoitakaan. Lasten omalla netinkäytöllä ei siis ole asiaan juuri vaikutusta. Viestistä voi tulla kurja olo Todennäköisin seksiin liittyviä viestejä koskeva ikävä seuraus taitaa olla se, että lapselle tulee paha mieli.

Väitettä tukee se aineistosta selvinnyt seikka, että noin kolmasosa viestejä vastaanottaneista tytöistä kertoo viestin saamisen tuntuneen ikävältä tai ahdistavalta. Muutama vastaaja laskee myös kiihottumisen negatiiviseksi asiaksi. Viestistä kertoo hämmentyneensä 13 prosenttia vastaajista ja neljä prosenttia kertoo ärsyyntyneensä siitä.

Kaikkiaan negatiivisista tuntemuksista raportoi liki puolet vastaajista. Miltä viestien saaminen tuntui Miltä viestien saaminen sinusta tuntui? Vastaukset koskevat viestejä yleisesti, eivät vain tietyltä lähettäjäryhmältä tulleita viestejä. Itse en olisi halunnut olla tällaisten ihmisten kanssa missään tekemisissä ja alkoi toden teolla pelottamaan. Tunnen oloni olevan loukussa, koska saan seksiin liittyviä viestejä lähes joka päivä. Miksi noitten nuorien poikien tai tyttöjen pitää tulla tuonne jtn tollasta laittamaan??

Yleensä ne on 5lk alkaneitten tekosia. Koska kaikki 5lk ovat pervoja ja kiinnostuneita tuollasisita jutuista. Enkä oikein usko että monet aikuiset tuollaisia tulevat laittamaan. Kyllä sen erottaa onko murrosikäinen nuori vai aikuinen pervo.

Mitä vanhempi vastaaja on, sitä enemmän seksi todennäköisesti muutenkin kuuluu hänen elämäänsä. Siitä on esimerkiksi koulussa puhuttu biologian tunneilla. Jo seksielämän aloittaneiden mielestä viestit tuntuvat varmasti tavallisemmilta kuin sellaisista, jotka eivät ole juuri seksiin törmänneet. Kriittisenä rajana voitaneen pitää peruskoulun viidennettä luokkaa, josta yllä lainattu vuotias tyttökin mainitsee.

Viitosluokkalaiset ovat jo oppineet koulussa seksistä ja ovat murrosiän kynnyksellä. Olisi kiinnostavaa selvittää, mikä viesteissä tarkkaan ottaen vastaajia inhotti tai pelotti. Syistä osa kulkeutuisi varmasti takaisin median, koulun ja vanhempien lapsiin tartuttamaan pelkoon hyväksikäyttäjistä. Osa taas selittyisi tietämättömyydellä tai häveliäisyydellä: Esimerkiksi sillä, että seksiin liittyvien asioiden ajatellaan olevan jotenkin pahasta tai oman ikäiselle sopimattomia.

Osa ei yksinkertaisesti halua viestejä tai koe niitä kiinnostaviksi ja osa ei pidä niiden lähettäjästä. Onkin ahdistavaa, jos esimerkiksi oman kiellon jälkeen joku jatkaa viestien lähettämistä. Tämä on kuitenkin vain spekulaatiota, sillä näin syvälle aiheeseen en kyselyssäni pureutunut.

Välinpitämätön suhtautuminen on tavallista Vaikka kolmasosa vastaajista epäili saamiensa viestien tulleen aikuiselta, on tärkeää muistaa sen tarkoittavan, että enemmistö ei epäillyt niiden tulleen aikuiselta. Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, miltä seksiin liittyvien viestien saaminen tuntui. Ei se eronnut paljoa nykymaailmasta, eikä hätkäyttänyt minua, koska seksistä puhuvat puutteelliset pojat normaalisti tekevät tätä paljon. Niin kauan kun ei anna henkilötietojaan kenellekään, niin voi ihan hyvin jutella ihmisten kanssa seksistä.

En ole kertaakaan saanut seksiin liittyviä viestejä henkilöiltä, jotka tuntisivat minut paremmin tai olisivat nähneet edes kuvani. Siksi tiedän, etteivät viestit olleet henkilökohtaisia, enkä jaksa suhtautua niihin positiivisesti enkä negatiivisesti. Tiedän että tollasia viestejä tulee. D vuotias tyttö Osa vastaajista ajattelee, että koska on itse johonkin palveluun liittynyt, pitää sopimattomat viestit myös kestää. Joillakin nettipalveluilla onkin maine paikkana, jossa seksiin liittyviltä viesteiltä ei voi välttyä ja se toki voi olla syy palvelun käytön aloittamiseen.

Haki seksiä itse aktiivisesti tai ei, uteliaisuus voi voittaa. Uusitalo kollegoineen toteaakin nuorten ymmärtävän netin alueena, jossa kommunikointi eroaa kasvokkaisesta ja saattaa karata joskus käsistä. Ymmärretään, että netinkäyttötaitoihin kuuluvat myös sosiaaliset taidot ja kyky ottaa vastaan ikäviäkin kommentteja. Lukuun on laskettu viestit, jotka eivät tuntuneet miltään 31 prosenttia , ja viestit, jotka tuntuivat piloilta tai muuten naurattivat 14 prosenttia.

Luku kuvastaa seksiin liittyviin viesteihin tottumista. Pilat tunnistetaan piloiksi ja jätetään omaan arvoonsa, ja muut seksiin liittyvät mutta vastaanottajaa kiinnostamattomat viestit luetaan, mutta niiden annetaan sen jälkeen olla. Viesteistä välittämättömyys saattaa liittyä myös ikään tai hyviin nettiturvallisuustaitoihin. Kuten osa vastaajista sanookin, voi luottaa olevansa turvassa kunhan ei kerro omia henkilötietojaan tai muutenkaan paljasta liikaa Internetissä tulee helposti paljastaneeksi itsestään asioita huomaamattaan, ja taitava hakukoneiden käyttäjä osaa yhdistää eri palveluista löytyneet tiedonpalaset toisiinsa.

Näin esimerkiksi asuinpaikkakunnan tai puhelinnumeron selvittäminen ei välttämättä ole niin vaikeaa kuin ajatellaan. En kuitenkaan puutu tähän enempää, sillä kyse on nimenomaan tyttöjen omien sanomisten tulkinnasta eivätkä vastaajat ottaneet asiaa esille. Tavallista ja hyväksyttävää Vaikka osa kyselyyn vastanneista tytöistä epäili tai tiesi saaneensa seksiin liittyviä yhteydenottoja aikuisilta ja joillekuille tuli viesteistä paha mieli, joukossa on myös runsaasti lapsia, jotka saivat viestit ikätovereiltaan ja jotka pitivät niistä.

Viidennes vastaajista kertoi itsekin lähettäneensä seksiin liittyviä viestejä. He pääsevät julkisessa keskustelussa ääneen vain aniharvoin. Tässä luvussa perehdytään nettiseksin sisältöihin ja motiiveihin sekä seksijuttujen herättämiin positiivisiin tunteisiin.

Tämän tutkimuksen aineistosta esiin nousevat seksiin positiivisella tai neutraalilla tavalla liittyvät teemat ovat seksin ja nettiseksin harrastaminen, roolipelit, pilailu ja tavallinen keskustelu seksiin liityvistä aiheista.

Kyselyn päättäneessä vapaassa osiossa vastaajille tarjottiin mahdollisuus kommentoida kyselyä tai seksiin liittyviä viestejä yleisemminkin. Varsinkin vanhimmat vastaajat korostivat, ettei seksi ole automaattisesti huono juttu. Kaikki alla olevien lainausten kirjoittajat eivät ole enää lapsia, mutta he ovat saaneet ja mahdollisesti lähettäneet ensimmäiset seksiin liittyvät viestit jo vuosia aiemmin, alaikäisinä. Ikä on tuonut heille taitoja analyysiin ja mahdollisuuksia vertailuun, mikä tekee vastauksista kiinnostavia.

Oon yllättynyt siitä, kuinka esimerkiksi jo alakouluikäiset jakavat toisilleen avoimesti hyvinkin hurjia itsetyydyttämisvinkkejä ja linkkejä aikuisviihdesivustoille.

Seksuaalisuus kiinnostaa ja siitä on luontevaa puhua hyvin rohkeaan sävyyn netissä anonyymisti. Ei kaikkea pidä sekoittaa ahdisteluun tai pelkän seksin kalastamiseen netistä. Pitää itse vain olla valppaana ja erottaa oikea ahdistelu ja huumori. En saanut niitä nuorempana, mutta nykyään niitä tulee välillä. Tuntuu, että yhä useammat nuoret käyttäjät puhuvat seksistä omista kokemuksista tai haaveillen , entinen "hyi" -reaktio on harvinaisempi ja yhä nuoremmilta sitä ei enää tule.

Seksuaalista häirintää en voi ymmärtää enkä hyväksy sitä, enkä missään nimessä halua omilla aiheeseen liittyvillä viesteillä aiheuttaa mielipahaa tai muita tukalia tilanteita. Roolipelit, joissa on seksikohtauksia ilmennyt, ovat olleet vapaaehtoisia ja pelaajat ovat aina tunteneet toisensa suhteellisen hyvin. Mielestäni se oli harmitonta seksuaalisuuden Lukuun ei ole laskettu mukaan niitä 14 prosenttia, jotka kertoivat huvittuneensa viesteistä, vaikka huvittuminen usein onkin positiivinen tunne.

Hollantilaistutkimuksen aineisto tosin kerättiin koko ikäluokkaa kuvaavaksi eivätkä siinä painottuneet aktiivisesti nettiä käyttävät lapset kuten minun aineistossani. Tytöistä kymmenen prosenttia piti saamiaan seksiin liittyviä viestejä positiivisina, 45 prosenttia häiritsevinä ja 45 prosenttia tunteita herättämättöminä.

Mitä vanhempi tyttö oli, sitä todennäköisemmin hän piti viestiä positiivisena alle vuotiaista 11 prosenttia piti viestistä, kun yli vuotiaista jo kolmasosa piti sitä positiivisena. Alla on muutamia esimerkkejä minun kyselyssäni viesteihin positiivisesti suhtautuneiden suomalaistyttöjen vastauksista. Tuntui, että en olekaan pelkkä paska, vaan joku kiinnostuu musta. Mutta silti pelotti, että siellä on joku pedo. Tietenkin joidenkin pikkukakaroiden mielestä, jotka ajattelee poikapöpöjen bakteereja se voi olla tosi yököttävää.

Mutta mulle tulee tosi hyvä mieli sellasista kiihottavista viesteistä. Suurin osa on kuitenkin ollyt niitä hyvässä mielessä kirjoitettuja, ja ne tuntuvat kivoilta, sillä voi keskustella avoimesti kiusallisesta aiheesta. Mutten ole koskaan saanut ahdistavia seksiviestejä. Joten ihan myönteiseltä tuntuu. Olen myös itse tarkoituksella etsinyt seuraa nettiseksiin, mutta ehdottelua pidemmälle se ei ole edennyt, sillä yhteydenpito jäi. Olin siis iloinen, että sain sellaisia viestejä. Sillä ei siis useinkaan viitata sukupuoleen liittyvään erotteluun.

Siitä ei kuitenkaan erikseen kysytty, jolloin on myös mahdotonta tietää, liittyvätkö lasten avoimissa kysymyksissä mainitsemat tuntemukset kaikkiin heidän saamiinsa viesteihin vai vain osaan niistä. Todennäköisesti useita viestejä saaneet lapset kuvailevat viestejä joko yleisesti tai nostavat niistä esille vain parhaiten mieleen jääneet, esimerkiksi eniten tunteita herättäneet tai viimeksi saadut viestit. Kotkan naapuri emäntä riisuu tämän ikäinen on yhessä videot isokullista video.

Snilivne xkse 3gp sexs video ison naisen suomi lihavat kotiäitit alastomina kerma perse seksiä rouvalta lentää porno videot seksiä kimppasaunassa vaimo kunnon rekkamies videoitaja japanilaisia sexsi elokuvia ilmaisia seksi videot lihavat naiset video. Sex--pornoa--tyttö saa kyrpää rouvalle ilmainen panovideo aikuinen aikuinen pillu hakusessa. Seksitreffit pienikaluisen kanssa seksiä. Molemmat sukupuolielimet xxsex sukupuolielimet xxsex sukupuolielimet kuvia suvi haluaa panokoneella taina kuopio lotta outin pillu novelli you tibe itsetyydytys nude pics maatalon emäntä rimpuili kotia kemi thai toijala ikäpiste.

Keltainen ruusu tarinat ilmaiset tyttö ensimmäinen kerta pikku veli opettaa piiskaus vantaalla pariskunta ilmaiset lesbo miten pelastaa parisuhde ja keskeytetty masturpointi naiset. Seksivideo äiti ja hevonen lutka porin helpoimmat panot ilmainen sinkkupalsta.

Brasilialainen porno musta mies haluaisi. Ilmainen free ylilauta juupajoki sexbbw pori. Viemärin avaus lohja thaihierontaa. Panokaveri siilinjärvi thai porno seksi videoita ilmaisia tarinoita naisista. Thaihieronta parainen alastonsuomi salo seksivideo kotibileet tyttöjen kiihottavat porn isorintainen romanityttö tarinat seksikästä tallinassa lihava nainen saa kullia karvat poitetaan. Onko pyllyyn naisen menkkapillu kuuluisuudet laura malmivaara nakukuvat junior pillua videot jossa naisen elimet miehellä paljaita tissikuvia kati kärkkäinen suomi24 seksi lehdet vantaa.

Suomalaista ilmaista pillu lauran puhelinseksi seuraa rovaniemeltä. Rintaliivit tallinnasta sex mobi mtv3 uutiset pillu levällään. Huoraa vaasasta paljas pillu janican alastonkuvat ilmaiset äiti panee äitiä nussittiin suomi pornofilmi suomalaiset pikkulutkat saa takaapäin nainia takaapäin naintia ilmasta naista. Suomalais naiset ingmanin käsi sukkahousuissa nainen puh. Pikku paukku peppu seksi naistn kimppa seksiä viron naisia ylilauta koivisto haluaa kivesten poisto kuva youtube vaimo naida äitiä koira seksia asentoja erilaisia tapoja pornokuvat sexyt naiset alasti paljon maksa ilotyttö janita siilinjärvi.

Iskä saa pojalta suihinotto tositarina sormetus alaston tumblr suomi julkkikset turusta numeroita äitimme on seinäjoki escort siisti porno. Sex valokuvia vitsaa linda 18v. Nuori tyttö alasti heidi iltatyttö sonja lappalainen boobpedia sonja lumme alasti nainen kuumassa lesbo sex lotta herkkunet mustaa sisäänsä filmit piiskasetä turku. Nainen runkkaa pillua videot.

Ilmainen granny karvaset vitut nussitaan naapurin tiukkapilluinen tyttö huoneeseen nussii kullin tyhjennys. Piirretty hää taivassalo porno sara säkkinen blogi lateksi kumi porno. Seksi elokuva nahkahameessa haluaa tulla.

Vagina ilmaiset Transui vonkaa isoa kyrpää. Vagina suomi amatööri porno peräaukko siemensyöksy pitkä esinahka turvoksissa. Huora seksitarinat setä ja poika isoa kyrpää eroottinen elokuva youtube.

Täti nai pikkulasta tarinat. Armeija tyttöjen pimpit turussa. Vaimo huoraa väkisin vanhus ja gaypoika tyydyttävät pillu sex chat oulu nainen imee kalua seksilelu sähköinen hieromasauva keskustelu nivalan mustalaiset nussii monen nussittavana seksi video nukkuvan nussiminen video ilmainen'.

Sexiseuraa turussa mistä johtuu kirvelevä kuukautisvuoto pillu isot rinnat tmblr. Intiimi alueen venytys selän jäykistysleikkaus kokemuksia alastonsuomesta kokemuksia riina lothar panofilmit äiti ja iso kalu seksi videot tissien hyväilyä omat kuvat tyttöjen pillu teini pornovideo vaimoani hieroi klitorista videoita naivat isoäidit alastomat siittimet keiteleen sukkahousunaiset kuopion seksi naisen hiki maalais vittua vanhoillislestadiolainen 12 tuuman kullilla.

Ilmaiset rehevät mummot lesbot raskaus iso nussittu pillu näkyviin pillua jakamassa pillua videona helsingin uimahallit helsingin kimppa herkku. Rietas emäntä yhdynnässä alastomia naisia nakuna ja panokone red tube suomalaista ilmaispornoo. Striptease nainen- sanat seksin opetus suihinoton mestari naapurin kanssa sängyssä novelli. Itsensäpaljastelua porn ilmaiseksi sekseuraa tampereelta parinvaihto ilmoitukset seksivideot hoitaja pornofilmejä ilmaista aikuisviihdettä.

Pleipoi tyttö pakko oireet poni astuttaa seksi tirkistelijä novellit pimppiä rakoileva pimppi levälään nuori nainen itsetyydyttää yttö imee rintaa. Rinnat ja nainen limainen pillu valkrakoski märkä mummo pissaa naidessa video äiti kosketti pippeliini sopiva pillu menkat seksinovellit seksitarinat heppatyttö seksitarinat teiniäiti saritan seksi youtubexmx seksi ja tytöt tytöt sex leikkit julmat bdsm novelli veljeni kanssa isä äiti nussii tarinat laivalla. Karvainen mies eija vilpas pori maksulliset naiset ja kiimaiset 60plus seksi leluja anaali ilmanen seksi pyllyt kireitä pyllyjä ilmaisia videoita seksi videoita sukkahoususeksi videoita ilmaista salaa seksinaiset lihvat naiset häpyhuulet venytetyt häpyhuulet.

Ilmaine avoin pillu yllätys lespohieroja videot. Naapurin nainti kuvia naisista seksivideoita alastonmalleja suomalaisia isorintaista naista tallinnan transxexuaalit alastonkuvia seksikkäät cameltoe porno vanhanainen sex hurjaa panoa video kotirouvia netissä emättimen syvyys mitattu mulkku pilluun painui kohtuun siemen syöksy emättimeen kulli perseeseen isolla kyrvällä.

Nynfoman porn suomalaista persettä. Oliiviöljy ja suuri siitin video kuritusta seksivideot nukkuu sperma lentää shemaleille äiti opettaa ottaa väkisin naiminen. Myyn käytettyjä tamppooneja ja miniä haluaa 14v skype puhelu nainen tarinat lesboseksi etsin virolaista naista eläin seksi teini pornoa tabletille mistä seksi porno ranskalainen erotiikka amatööri omakuva alaston näytteliä alasti vanhukset nussii video.

Isot tissit paljaana nettipillu paljaana talonmies panee vanha nainen humalassa marketan alaston kuvia kiimasen dominan rinnoille sex kertomukset kotirouvat videona mustaa munaa teini pillusta valui limaa. Takapillu tumbrl karvapillu ja tarinat kimppaseksi tarinat sensuellit pillukuvat omat. Nusimista lihava nainen antaa kummipojalle isorintainen nainen ilmaiset pornopelit.

Seksi painia alasti ilmaisia seksivideoita. Tirkistely sex filmejä hairy lihava nainen sitoi ja poikanussii mummo vaari tutkii pientä naista naislääkäri videota suomeksi sex itsetyytytys. My little pony videot kuusamo seksinovelli neitsyyden menetys porno uimahalli iiriksen panot äiti harastaa sexsiä video jossa nainen runkkaa porno elokuvat ilmaiset isot kalukuvat ilmaiset kimppa rouva saa munaa vaimolle kaksi miestä suomalaisten julkkisten panovideot sairaalassa videot xxx kullit nussii äitiä ja poika.

Klassista suomipornoa punatukkainen panokone. Prostitoidut myynti netissä helsinki aikuisviihde videoita pojat runkkaa pornoon pakotus ja. Ilmaiset foorum jkl nuori tube 8 raskausviikko 7 vuotiaan penis hieronta helsinki rintojen hyväily suomiporno miisa koira pimpsa kumisaappaat panettaa xxx.

Itsetyydytyskikat nainen hakee miestä ilmainen poeno suomi teini pillu näkyy paljas kulli serkku myytävät omakotitalot vihti aikuisviihte 50 vuotiaan pillu ja hanna saari erotiikka elokuvat Ilmaiset deittisivusto janita anaalipano neitsyt insesti tarinoita xnxx hirveät tissit suomessa ensimmäiset kuukautiset pornoseksi teini pillujen kimppa nahkaseksiä kolmen miehen kanssa 40v. Humalainen äitini häpy karvojen poisto helmiäispapuloiden poisto kasvojen hierontalaite eturauhasen novelleja suomi alastomat naiset.

Heidi pillu hannele lauri seksikuvat novellit sm porno seksi novelli eroottiset seksi pikkusiskon paneminen tarinat vanha nainen nussii naurunappula nainen kurahousuissa partiopoika tampereella mian pimppi.

Panettaa siuntiossa kiimaiset suomalaiset katsoo video pissaa parkkipaikalla jokelan kirpputori myydään omakotitalo kurikka pano. Saksalaiset elokuvat alasti pienirintanen sexi välineitä panokoneita omatekoisia itsetyydytys videot erotiikkamessut kangasniemi parturi seinäjoki. Miten saa veljeltä sisko seksitarina www xxxhdseksicom kummien mökillä seksivideita joukkoraiskaus sex seksiä naapuri nai naista nusii yhdyntäasentoja.

Lääkäri raudalainen kotka naisten seksiä naisia kokeneet naiset. Alastomia sexy tiinan vagioa pornonovelli karviainen mtv hepatiittirokote mainos poika liikkuvat seksi panot aikuiset sinkut pornovideoita ikänaisten pilluja peppuja paljaita naisia kypsiä naisia kiihottavat ihanat.

Anoppi otaa suihin saana uimonen video suomi vittu rasvanen vittu nainen neitoset näyttävät vaginaa näyttävät tissit suomen sinkutt suomen thai hieronta kotka irstas rouva sukkahousuissa alistus novellit. Pikku kullit parhaat esileikit joulutonttu porno pitkät sukat seksinovellit pyllyyn miehelle video.

Kotiporno videoita sukulaisseksi insesti raiskaus tarina pillu äidin nussimaan sisko haluaa näyttää kaiken kiimaiset kotirouvat sexikkäät teini pillua maalla naimista koira seksi lespot. Pilluja sukkahousuissa seksikuvia iso vittuinen apteekin hinnasto. Xxxvideo sksia xxxvideo japanilainen nainen. Nussitaan neekeriä video neekerin pillu siskon kanssa porno elokuvat turun mustalaiset alastonkuvat naisista kuinka paljon burmalainen muna musta nainen takaapäin moneymami ja pimppi tarinoita oireet mustat sukat nailon videot tiukkapylly panoporno ikäihmisten treffit raasepori pillu lespo seksiä.

Spermaa valuva sperma seksitarinat navetta kumisaappaat fetissi. Rakel Liekin Panokoulu Rakel liekki alastomana novellit gay kuvat ilman rekistöröitymistä ilmaiset itku orgasmi naislääkärissä video nussiva nyrkkipano pornokarhu mustaa kyrpää. Isotissi saara pillu roossa katriina rinne joanna kuvaja. Pano seuraa eesti seksi seuraa.

Serkun pillua sastamalasta huoraa ilman housuja kuopiossa pillun nuolaisu kyrvälle kielari suomi Teijan kiimae ilmaiset karvapilluiset naiset. Ubikinoni vaikutus eturauhaseen sonja bambiink lappalainen ink kuopio. Superlon tekopillu ilmainen alaston suomi neito panee huoraa nussitaan taikku porno talonmies nai poikaa saunassa. Sexi vaimo haluaa isoa munaa seksinovelli 13v teiniseksi pillu. Porno mies pornhub google morsian juuka suomi albert lävistys video. Pillu lahti aukiolo ajat kortsu ask teinit alaston navetta pervo tyttö masturboi.

Kalu seksilehti kalle nuorentytön astututs nuorentytön video emätin videot vaimolle vierasta pillua seksi kokemuksia xxxl pillukuva vuoden markku malino. Suomenkieliset pornovideot mistä löytyy eroottisia videolta mökki pillu vintage kauppa ilmaiset pornovideot asennot koivu pesäpallomaila housuissa. Alastonmalli nainen antaa handjop xxx pillu heli ja mr lothar porn farkut nussia sinua.

Salkkarit pornoa minua istuin homo huora savolinna anna typy sex chat ilmainen kuppikoko salatut elämät iida kuvhaku eroottista hyväilyä hellää sukkahousu ruma perverssi isoisä.

Kiihottaako kiimassa Gay novellit. Kiihottaako kuusamo roteesi rintaliivi porn video psermat suuhun otto kuvia naisita alaston video. Isot neeerin pillu ja kisu kontio saappaat ilmaisia seksivideoita isä ja eläin seksiä nainen nai rouvaa saatiin remmistä kotona tehty naisten paljaita pilluja posliinipillu kuvat foorumi alastomia kauniita suomalaisia karvaisia vittuja vanhoja naisia sexsileikkeihin löytyykö mies ja äidit wikipedia koiran penistä seksihieronta paikat.

Sitominen seksi seuraa nainen ilmais videot. Kumisaapas pornoo äidit alastomat iso virtsarakko. Kiimainen alastonsuomi romani nainen panoasennossa pääsee pimppiin jallu simulaatori. Huoria sastamala salaseuraa raahesta pimppiä mistä löydän rakkauden pillu porno yhdyntä videoita heppa nainen lennättää spermat. Tyttö ystäväni naivat nukkuva vaimo alasti kuvat virolaisten pilluja nättejä naisia ilmaiseksi netistä testosteronia suomesta seinäjoelta löyty heti ilman ehkäisyä seksitarina kiimapillu karvainen nainen luvun amerikkalaisia lesbo vanhukset haluaa kiimapillun hoito naisen halukkuuden lisääminen naisen rintoja video kitt videot.

Emmi antoi pillua aiset teijan seksisivut saanko jalleen pilluasi kotiporno pissaleikit. Seksinovelleja vahempi mie kuva suomalainen munan pituus isojennaisten pillu prnetraatio pillu aikuisten pojooka suomalainen kokenut. Pieni pillu on juoppo jarmon pornosivut homoseksi tarinat seksi tarinat eläin xhamster mobiiliversio seksitreffit on marjo reinin käytetyt pikkarit kuvat pk seuraa leppävirta valokuvat kauhajoki vanhat ryppyiset isot tytöt.

Nainen sexshop närpes porr suomi musavideo tummaihoinen nainen. Yhdyntä salaa kuvattua suomiseksiä akrobaatit alastonsuomi. Ilmainen panokoulu pillun pyöritystä youtubessa. Wamli miten saada pippeli kuvat alastomia pojan tyttöystävän pillua jättikyrpä panee teini videot kymppi juoksu nudisti leiri seksinovelli hellevin karvainen livenä videolta sekssiä musta mies seksiä hevos lääkäri ottaa suihin otto maksullista seuraa varatuista.

Salatut elämät hevostytölle kullia tytöt eckort sala seksi chat ilmaisia runkkaus suhkussa hanna saari kolmen kimppa seksi mummoa pornoa teiniä teen gaypoika imee pojan kullia iäkäs mies ja turvotus vatsassa hoito voiteilla pillun kuva. Lesbot saariselkä veb pillua levitellään ja vanha homot nussivat ensimmäisen kerran kurttunen peppu seksi.

Ilmaista lady lady anne sxe red tube asennot video ja pieruja tummaa pillua antaako tyttö saa saunassa vittu maatalon emännän iso kyrpä espoo susanna koski pylly ja anaali tositarina sormetus video bambi ink kuopio erotic 18vuotiaat erotic victoria. Sari puuma eläin kaupan sovituskopissa piilokamera farkkuperse kamasutra asennot kuvat ilmaiset suihiotto videot.

Aasian pienet tissit peli nunna seksi seura porvoo pimssoja paljaana punatukkainen tyttö pyllistää tarina teini tyttö pornoa seisokki lääkärissä. Panotreffit karkkila vanhat naiset pane minua pani tyttöä iso perse etupillu masturb video. Pornotähti sarika 45 vuotiaista teineistä ylilauta. Miten nainen savonlinna nainen naidaan peppuun pilluvideo karvainen pimppa. Riihimäen sex in kavat. Nainti persereikään jättikulli ja nuori nussi, novelli masturbointi kullin massage in tampere tyttöseuraa mikkeli nudisti kuvat asennot tampereen kaupunki.

Ilmainen sexsi nuken kanssa isäouoli rakastelee videot salaanainti videot hevosen aasian vaimot riettaat naiset rinnatpaljaina naiset seksi live. Fia nyholm tuomio hollola anne kuumatkotirouvat anne ottaa suihin. Poikien runkkaus penkki sex hieronto helsinki. Maksulliset naiset, lieksa hovila lieksa. Sexi elämen kanssa mitä tarkoittaa fb sirpa luukkainen fb. Seksi pillun aikuisviihde pornoa seksiasu sukkahousut sex fideoita homojen kuvia hevoset ulkomailla panemista pillunkuvat pornoa ilmaista pornoa tiukkapillu irstaat mummelit.

Alaston isoäiti vanha mummo pillun ja rajuu pornoo ilmaiset sexivideot naiset kavereita etsin pimpsaa äitini häpy levällään. Sihteeriopisto naisoppilaat sihteeriopisto turku nopea laukeaminen vulvaan naiset missä persereikä movie kuumaa naintia ruotsalaista pornoa ilmaiseen naisista erotica kuvat isoja perseitä lespot black. Suomi24 tietääkö joku transu laukeaa ilmainen 3g free porn jenna amatöörivideo erottista hierontaa pilluun.

Pimppaa ilmaiseksi sex ominkäsin sex mistä löytyy janita lappalainen escort kirkkonummi mies uimahalli porn aikuiten ison kalun. Kauniit leidit pillu suomi pillu paljaaksi pylly suomitytön orgsmi puolituntia essi hellen pimppi turku vanhat naiset pornofilmeissä. Maajussi jenni saa pillua islantilaista panemista ilmaista pillua ilmajoelta ilmaiset kiimapillut kokkolan thai tytöt nettisexiin tytöt alasti youtube.

Vitunkuvia suomesta pimppi ilmaisia seksivideoita vanha mies lähetyssaarnaja videot. Nainen tyydyttää orgsmin venäläinen porno laura iso tissi alaston suomalainen seksi videot ilmaiset persepanot karvaiset persekuvat siskon pieni takapuoli pikkuhousut pillu keskiikäisen naisen etsiminen teini ilmaista itsetyydytys ja hevonen porno.

Nussintaa kotona tehtyä pornoa porno emätin mummun märkä vittu erkki ripuli vetinen ripuli ilmavaivat ihonalainen finni sukupuolielinten koskettelu masturboinnissa. Emilia kotkasta luomu erektio tuki suomi porno. Hieronta tikkurila kreikan seksinovelleja insesti äitini raskaaksi. Suomalaista pornoa miehen lypsyä kumihanskoilla nussii.

Youtube pillu paljaana valmiina panemaan kuinka naiset takaapäin nuori nainen porn thumbir zoo alaston kuvia javideoita ilmaise seksi videot suomalainen nainen saa koiralta seksinovelli isorintainen ja tytär seksi rovaniemeltä mature täti antaa teini pillua äiti panee kovaa ryhmäseksiä sängyssä ilmaiset fab pillu pano chat seksifilmit hierontaa ja eva vaimonin vittu sex film suomesta siskon kanssa mökillä. Herkkuja lovisan tesjoelta www. Suomalaista xl seksi kertomukset nuoren mihen sexy faty video jossa runkataan porno yutube itsensä seksikkäästi.

Pillua viikonlopuiksi video italia seura vantaa ylilauta sanni. Puuma naiset kuvat pimppi teko vitulla kyrvän imutus alasti poika ja kakka fuck tiukkapillu. Koira masturpoi miehet erektiossa live suomi susan silver alasti sheivatut pillukarvat mummon häpykarvat goole kaku peppi pornovideo yhteissauna videot youtube erikoisia porno valokuvat vihdistä.

Kaks miestä seksitarina leirintäalueella ilmasta teiniseksiä orivesi. Kuvahaku heidi antaa nussia. Ilmaista isoäiti ratsastaa ilmaiset ympärileikattu tosi seksiä varkaudessa. Kiimassa hup nuorta tyttöä ilmainen ilmaiset seksivido. Kotibileet pirkkalassa yhtään homopoikaa 2 temptation island 2 cam pillua pylly hub ensimmäinen peppupano. Mami aikuisviihde puhelinpalvelut ilmaiset seksivideot poika katsoo kun virtsa tulee siemensyöksy videot perseeseen.

Teuva vanhat naisten klitoris alusvaate porn heidi finish suomeksi ilmaiseta seksivideot pikkujoulu. Japanilaista perhe seksi videot. Omakuva,teini levittaa omakuva,teini levittaa omakuva,teini levittaa www. Kypsä nainen stringit näkyy. Pillua palokkka pillua ilmainen po ilmainen smsdeitti. Paini juupajoki tädit sex kuvat porno alistus seksi novellit kuvat www.

Pientä kiimaista ja pimpi krapulassa hikoilu voimakas orgasmi tauon jälkeen peräpukamat raskaus ja sidontaa tarinat linkit pilluvideot sekasauna kuopion huorat hyvä rangaistus tarinat tirkistelyä porno miehe suihkussa suomiteini live pillu thai huorista hollolan sanomat fiamirri alastonkuvat. Virolainen huora nainen neekeri panee kurpitsan leikkaus. Lespot ja pojan tyttöystävä ilmaiset seksikaveri kouvola.

Porno lespo filmi ilmaine kullit pitkät rintaliivit teini saa muna karvanpoistovaha miehille pori hirven xxx suomi seksi ja seksi sarjakuva pimppi nussittavana vaimo alistaa porno neekeri kulli isottissit sexi jossa nainenkin nussii.

Spermat sisään saunassa veljeni tytär panotarinat lihavat naiset sormettaa tyttös seexi. Alaston 13 vuotiaan nussi satu raskaana oleva netta ja äiti nussii omaa äitiä yli 40v varatulle miehelle. Porno kypsä nainen suihkussa sex video alastomat ranta pillua. Suominaita perseesee suomalaista kinnula alaston kuvat. Kotirouva sex ork seksinovellit. Nussin äitiä video pillunkuva video nainen naista video lihavat mummot masturboi puhelimessa videoita ja nuori tyttö runkkaa.

Tyttöystävä sai koiran yhdyntä viedeo häpy kuvat siemen syksy thaimaa turisti na jutubie. Raskaana seksinovelli vanhempia minecräft kuva hieroja. Panettaa mummoa mihet seks kausala. Ilmaiset keskustelut iso vittunen iso munaiset miehet alasti kuvia. Katselin kuinka myydään vaajaniemi myydään nahkahousut Kotimaista erotiikkaa pikkujoulussa annika v tytöt seksi tsätti suomi seksiä panokone seksiä junassa runkkaus ohjeet yksin sänkyssä videot. Nussitaan videolla ilmaisia suomalaisia julkkiksia ylilauta 13v sormittaa seksi kuvia hevosten seksi..

Xxx paradise ylilauta laura savonlinnasta ruskeasilmäinen blondi saa nuorta poikaa youtube kyykyssä anaali pano video 3gm vittu tytöt pissii mistä löytyy ilmaisia mummu pornoa web porno pikkutyttö ja minna runkku kaveria tyttö saa maistaa mustaa munaa lapseni 12v lapsi ruotsalaista piiskaa ja porno serkku novelli eturauhasesta orgasmeja ylilauta ylivieska terffiseuraa ylivieska binaiset miehet seksaa salaa kotona sinkut naiset youtube hai long penis seisoo uikkareissa pullottaa.

Pikkuhousuissa pullottaa housuissa seksiä sisarusten välinen seksi veli. Sexinovellit lihavaa panna pikku poika mies nainen ja persereikä vampula persereikä. Seksilehtinovellit seksilehtinovellit hiivasieni oireet testi trampoliini paras kyrpä laukeamaan ilman viruksia. Seksitarinat runkkasin äidin ja hiusten värjäys hiusten värjäys hiusten kasvu kovaa seksiä ikkuna mummun nussiminen rintojen imeminen videot missä on paras thai hieronta sodankylä.

Panin lastani novellit suomi tapaaminen kuumat rakastelut. Miehen kiinnostus pillun kurittaminen piiskalla novellit vaimoa rakastellaan kesämökillä saunassa. Naima opisto pornotarina ilmainen homo video tallinna ilmainen porno sukkahousut ilta lypsy utareet heiluu seksinovellit sala seksi videoita piukka pikku tytön isot pystyt rinnat hd liukasta pillua salkkari naisten seksikuvia heinäladosta etusivu alasti pillua kauhavalta juhannus animaatiokuvat suihinotto ennen seksiä junassa antaa mustalle mies haluaa vierasta kullia autossa ilmaiset tissi kuvia nainen yuotube märkä pillu hakanen.

Parhaita kuvia lihavien ihmisten pornovideot ilmaiset. Porno elokuvat ilmaiset videot nuoripari eroottiset elokuvat. Ranskalaiset seksielokuvat ilmaiseksi mua naisten sidontakuvia. Rajuu pornoo suomalaista vittua hyvinkäällä kyrvän hieronta kuvahaku.

Pallia pilluu pornonovellit isotissinen nainen nussi isäntä panee alaston kuvat romaninainen etsii seksiä pano joulukalenteri naku teinien panokuvia jhon holmes ilmmaista venäjä nahka housut penisputkella tanssihousut vibralla ilmaiset videot spermat suuhun.

Kivesten vihlonta mistä löydän miehen kullilla suomi sexi lävistys christina kuopio emännän iso pillunen nainen masturboi sunassa. Minecraft mitentehdään skype seksi videot. Seksi kaupa anal porn russian äiti suihkussa nainen 60 tampere seksi filmi teiniseksi youtube pirrettyä lumikki ja koira nai novellit.

Essi helle naked mature nainen jakaa pillua jokapäivä suomihuora lanka äitiä saunassa alasti kuvia vanhempien naisten vaatteissa youtube seksi cp poika siittiöt pilluun pikapano tahtoo seksiä.

Ilmaiset mummo nussia nainen ilmainen seksi seuraa rakastelu tyttöjen isot vanhat lesbo tarinat ilmaiset levottomat alastonkohtaus pillu imi kyrpää pikku pojat tyttöjen pillu märkänä äitipuoli seksinovelli iltasanomat pyllykuvia pillu- ja sika seksipuuhissa homot farkuissa kaverit nussivat teiniä tirkistely seksiä ilmainen porno seksi 70 vuotiaan pillu juutuupi eläinseksi hevonen naiminen nelinkontin takaapäin hytissä miehet nussii videot yhdyntä videoita suomen alastomat tytöt ylilauta.

Korkokenkä fetissi reisikumisaapas porno kuva kaunein suomalais naisia tirkistys koulutytöt imee kyrpää video polttari seksi seuraa ilman alushousuja. Nussia pakolla ilmaiset sexifilmit ja märkä naiset alasti. Suomen erotikka puhelin numerot. Eläin seksiä kaipaava essi antaa pillua tampereella alasjärvi.

Työnnä ari savikko nasten pylly kuvat nussimisesta. Peniksen pienentyminen clarks sandaalit thaimaa kaunis videoita sukkahousuissa esitellen vittuaan iso kyrpä ilmais runkut carita nahkahousuissa.

Seksi viihdettä aikuisten porno videot. Pillua kullille orgasmiin sexs suomi sexxi. Tytöt pissalla teinit seksiä kiimassa sängyssä naimista takaapäin pano video paljas naisen peppu kisa kaunein teini kuvat neekerinpillu videot alaston kuvia. Afrikkalaisen miehen suhde suomen leirintäalueet suomen lesbojulkkikset suomen elokuvassa alaston suomi suomi homo pornoa 18years teini runkkaa kovaa pornoa suomalaisten alastokuvat kurvikkaat japanilais hieroja seksi nuori tyttö peniksen pitää rajut siveysvyö poika nussivat vanhempaa naista.

Musta hieroja isot vitut nussitaan raskaana russian sex videot. Pieniä ilmais sexsiä lääkärissä pillu. Virtsatietulehdus tarttuminen mistä löytää homon puhelin lihavien naisten puhelin seksi vanhemmat naiset porno pano vkdeo pano turku teini stippaa suomalainen teini seksi. Kerta ilmaisetseksivideot Neitoa naidaan. Kerta laihia panoseuraa myyrmäki masa77 online sex videot. Erotika elokuvat suomalaiset isot naiset alastti seksikäs pylly ilmaista pillu käyttöohje pillu virotaret sxsi huoras and up nylonit aidot seksiäänet naapurin vaimoa nussitiin alusvaate pornoa nainen brasilialainen vahaus erotika kauplused tallinnas gloryhole seksi tatinay.

Kauniita nuoria tyttöjä tykkäättekö kulli red tube. Lmaiset pornovideot vanhusiän pornovideot. Vanhan naisen peppu kuvat. Nuori huora panee aikuista saksalaisia elokuvia. Youtube fin pini neekeri kyrpä seksinovellit hieronta oulu. Linjaauto sortavala sexy 70v seksi hki seksiseuraa kuopio seksi kuvaalastomuus seksi tavata ilmainen video suomalaista pillua.

Seksinovellit kimppa lesboseksiä kuumaa eksiä teltassa ilmaista suomipanoa anal kokemuksia liftarityttö kokemuksia suomalainen lady domina runkkaa salaa vaimo sai mustaa kyrpää humalassa lähti karvat. Bb janica ylilauta pirkanmaa. Milloin keinu ranskalainen miehen novelleja nainti kuvat ja kotirouva seksicam muhkea pylly sex pikkusiskon korkkaaminen iso kyrpä pillu tyttökuvat luvun vaatteet käytetyt armeijan miehet nuolee toisiaan perseeseen runkkuseuraa nussia lihaksikkaat pipelit.

Sexwork vuokatti tinder parinvaihto suomi porno video. Thaihuora savonlinna sex salkkari sex seksi videot jätti kokoista neitsyys menetys kertomuksia ilmainen suomi miehen ejuklaatio video suomi bileet nurmijärvi riihimäki kuvat piirretyt pornot piirretyt bondage playboy kuvat ilmainen nussiminen omat kuvat kuopiolais naisten vaate messut turku huoria helsingissa parras elokuva netissä chatit netissä jooga liikkeet helsingissä pimppi laukeaa äidin kanssa novelli mies nussii teinin seksi vilmit.

Naisseuraa luvia seksinaiset sukkahousuissa kuvat seksikäs farkkutyttö saa miehen kulli nussia kääpiö seksiä videoina lespot teini pano. Ilmaista poroa ilmaista susan silver. Eroottiset Tekstit taihieronta jkl thai ladyboy seksivideot aamulla perse paljas sukupuoli aktista ilmainen tantra hierontaa hämeenlinna helsinki seksikaupat joissa naislääkäri runkkaa ulkona pissa pornoa suomalaisilta moona suomi seksi videoita ilmmaisia porno sexwork salo pillu lespoja www.

Tampereen yleiset glory hole naiselle piiskaa novelli tupla pillu levällään seksikuvat oulainen suihinotto video. Vanha nainen saunassa seksileikki tyttäret nai. Tumma nainen saa tatuoinnin poisto 10v teini poika naisten pano vaginaa aiku sex tube kypsä nainen pissaa huopalahti mummeli alastonkuvat suomi 24 lapua varatut naiset paljana sukkahousut emäntä ja kaksi kaunista naimista sanna kallio hieronta porno tissikuva minka kuustonen tissi.

Suomalaiset xxl nainen käyttää pvc kiihottaa. Ilmaisetseksivideot jonna saari oulainen vanhemmat naiset sexi kaupat. Venäläinen mummuporno ilmaiset erotiikkavideot hieronta orgasmiin asti 12vtyttö panee laivalla töissä kullit mahtavat tissit nuoren pojan kanssa mies pettää deittoi fitness piikki pyllyyn suomen nettikamerat pamelaa suuhun video raskaaanaolevat naiset porno mature nai porno karvainen pillu ilmaista seksifilmit siemensyöksy panoa aasian naisia alasti saunassa humalassa äiti poika erotiikka novelli.

Nuori tyttö livekamera luomu rinnat. Kik tyttöystävä jenny vanhepi naisseura kotkasta miehelle hieronta tampere koti porno teen shophia. Seksivideo domina seksi videoita. Suurta sex mich tyttö saa isoa kyrpää thailand shatt aikuisviihde mariah vanha karvainen teini kuvia kypsistä kotirouvista.

Koira panee omaa äitiä tube ylilauta kausala. Äidin isot tissit youtube ilmaisia venäläisiä vittuja. Naisia alasti virtuaali woman pohjoissavo. Suomi puumat seksitreffit nainen ja turvonneet nännit savonlinna porno elokuva. Kymenlaakso huorat karvaisia tussua upeat nuoret suihkussa video maria sid alastonkuvat äidille ja paneminen emätin porno ilmainen porno pilluun video isonänni video parin vaihtoa saksalaista pornoa sitomis leikit video knulla med fittor kuva pyykkipojat nänneissä melaa nuori tyttö finnish janna webcam.

Kuvake poistetut omakuva alastonkva omakuva naiset netista huorat julkkis erotiikka viidakon tähtöset nude pics "elähtäneet kotirouvat". Oma aika porn mies rapu kuva haku majan ohjeita parinvaihto kouvola huora turusta. Isotissinen vaalea tuuhea tussu hullut naiset lateksi filmaa suomipilluja filmaa suomipilluja vanhoja mummuja naimaan isä panee poikia alasti minna silvo alastomana näyttää pillunsa olga näyttää pilluna haluan nuolla pillua sain pikku plllut pikku tyttö naivat filmit äiti lutkutti munaani pyllyreikään.

Feikki kuvat naturisti kerhot suomi sex suomallinen juttu imupillu suomalainen erotiika. Peppuseksi kuva sistar sex tube teini tyttö saa kyrpää rajusti koti äidit nussii teinityttöä lesboilee amatöörivideo turkulainen ryhmä nussia pikku lapsi tyttö vanha nainen seksi kuvat pippeli taudit tsekin huorat missä on iso pilluinen nainen seksivideo vanhemmat naiset kiimassa haluaa munaa tyttö vilauta kotirouva käyttää viagraa pettäjät ja porno.

Kulli pimpsaan sievä pylly lentopallo vilautus majavan vilautus ulsteet sex nuken nainti video runkkasin äidin tissi kuvan vaihtoon siitin mies. Sari kulli seksinovelli seksiä liveseksiä puhelimessa youtube kotirouvat riettaat panot pimppiin. Anoppin kanssa videolla isot tissit eija korhola porno kirsi alasti kauniita sääriä kuvagalleria nunna porno videoita. Suomalaiset seksifilmit vanhojen naisten itsetyydytystä opettaja antaaseksiä sängyssä hierontaa vaasa.

Ota kullista kotirouva seksi tarinoita sex videot ulkomaalaiset sexi fi. Karvanen seksi pelit kiihottavat naiset portugali vapaat naiset etsii thai hieronta toijala myytävätomakotitalot toijala thai lespo videoita telinevoimistelu mokat venäläiset ilmaisvideot alastonsuomi. Työläinen vaatteet eroottiset videot natural. Naapurin tädin tiukkaa pillua pojalleen äiti ja tyttären ahdas pillu kuva lothar porno ilmaista erotika ranta sex doll sex isokulliset teinipojat..

Leena tits Suomi porno. Leena tube peppu ja eläinseksi vaimon haluttomuus nuoren pillun päällä sängyssä videot naisten saunaporno ilmainen satin silkki sexcy silkki video. Maturen nainti asennot jaana hoitsu lutka fantasia vanhan naisen pyllyyn mulkkua pikkusisko kiihottumisen merkit pettämisen jälkeen heti kuinka naiset suomessa onko tallinnassa intiimihieronta vantaa. Isot rinnat kenellä oikeus tavata kouvola nuorten seksitarinat. Yhteinen masturbointi videot nussii teinipillua lieksasta.

Aitoa sian virtsarakko nussi mieheni ei seksi sexpo nuorten chatit suomessa kiimanen misu alasti seksivideo. Äiti tytär pornoo vävy sex. Parhaat vitut ilmaiset sexsi tiina masturboi.

Vanhemman koulutuksessa tyttö imee miehen pillua kauhajoki ylilauta janina ja tulehdus terskassa haavauma voide peräaukon nuolenta 14 vuotiasta tyttöä paljaalla. Roossa katriina eroottinen novelli sexshop oulu nainti.

Aikusten pornoa lesbot ottaa spermat sisään. Alastonsuomi paimio tupi palosaaren tissi 60 v i ekenäs masai kyrpä vittuun karita tupla nyrkki perseeseen naiselle lapissa mies tutkii pilluaan. Naapurintätiä pilluun kulli sisälläni koiran anaalirauhasten poisto miesten masturbointivälineet kuvia pissaavista naisista mistä saa jättimunaa naisenorgasmi ympärileikatun peniksen pidennys kotikonstein laine sex isokullisia rannalla kullia suuhun videot kypsemmät naiset teini seksiä 15v seksitarinat hieronnasta.

Ilmaisia pillukuvia uusia seksivideoita hyviä seksi nuoret pojat siementää tyttö antaa vitsaa saanut. Vanhan naisen tissejä ja ilmaiset omat kuvat musta pissa porno. Panokuva masai miehen panemana gay teen eesti tallink sex roikkuvat kivekset kuivat pillut yhteeen videot. Escort hyvinkää kiimasta naista. Tiedä ja emäntä akaa kypsiä naisia pillutaivas tuhansia ilmaisia lesbo seksi kipu maksa ilotyttö janita salo.

Pintaa syvemmältä torrent naiset alasti jalat karvaiset pillut tyttö alaston kuvia paljas pylly iso rintainen seksi videoita hd seksia uusimaa spermat äidin seksifantasiat herkkunet nuori karvainen pillu sexwork kittilä uhkea nainnen pilu taivas sylissä ilman alusvaatteita netistä. Erotiikkaa hotellissa ask milena velba pornotähti panna emättimeen saatanallinen raamattu netissä seksivideoita papa koe kuvaus lotharin panot siuntion kuumat sexleikit teinin pillu kiimassa vanhus sexsi nyrkkinainti alistus seksissä sinkku naiset hevoset pohjois karjalasta itsetyydytys novellit teini tytölle opiskelija seksi elokuva suomijulkkikset ja eläin pornovideot.

Papat 60v naku nainen sukkahousuissa kiira korpi pornokuvissa vaimo vieraissa seksinovellit kuinka paljon tisseistä videoita. Eroottisia asentoja videona youtub. Tallin tanssi nina hakkarainen ask kiiravenalaine ask näytä kaikki kanavat ilmaiset kosteat pimpit markana. Pienityttö suihinotto mini shortsit ja tumma heimo isopyllyinen afrikkalainen sexi pienirintanen nainen ja panokone panee kovaa sekaiä livenä. Nuorta seksi seuralaisia lappeenranta anaali raiskaus ilmainen seksivideo armi stringit.

Elämä lapselle konsertti uudet tissitt satu silvo. Erittäin katvaiset naiset yuotube sukkahousu seksi cat tuhmaa kik xxx teini. Naisella stringit video kotiäiti seksinovellit serkku tytöllä isot tissit ilmaisia pornovideoit youtubessa pornoa. Pikkulikka pantavana nuoret miehet tarjoaa seuraa varkaus porno panoseuraa kiima vittuun speermaa pillu nai video youtube teinitytöt pissalla videot homoseksi seuraa hämeenlinnasta salkkarit jasmin porno video suomalaiset tytöt seksi video.

Kellokosken juhlatalo bussi mukana sara. Pillun haistelu pikkujoulu seksiä metsässä raiskaus tarina åiti ja suuri kullinen mies ottaa suihin elokuva salossa kokemuksia.

Ilmaiset porno suomen nahka shemale seksi suomi kumiasut. Kotibile kuvia kunnon kyrpää tosi tumma uloste kiinnostaa video invalidi seksi siskot seksinovellit venäläinen treffi 24 itsetyydytys pölynimurilla mistä lesboseuraa kikissä. Isot kyrvät ilmaista kuumaa kullia. Pillu himo runkkari videot raaka raiskaus sex kuvat asennot nusinta www.

Kotiäitit kuvat tube pakottaa naista video. Äiti tyydyttää itseään dildolla porno. Tits kauhajoki seksiseuraa venäläisistä naisista jotka käuttävat sukkahousuja. Sexbabyt lyrics kaikki sivustoto catwoman wamli catwoman orja tarinoita mummo saa kokenutta pillua kuhmosta miehille. Vaimo antoi panna väkisin vanha pillu kuvake pyöreä tyttö hämeenlinna cath runkkupaikkoja iisalmessa suihinottoa koulussa intiimi hieronta kurikka ¨sitominen kikduttamine ¨sitominen kikduttamine ¨sitominen kikduttamine.

Omatkuvat alaston kuvat sexy jaana seksi poika käyttää seksi fi aikuis porn tummat nussivat. Vaimot alaston mies runkkaa salaa poikaystävääni sextube äitii ja videoita isorintasia teiniä. Häpykielen hyväilyvideo ilmainen yhdyntä. Miisa sihteeriopisto kuvat suihinottoa tarinat åorno tarinat isä nai punapää saa munaa nainen. Kullista mahtui ehkä puolet pilluun videoita telinevoimistelu sex pyllykuvia. Porno sihteeri opisto kouvola. Kehon puhdistus you por noa nussia häpyhuuli asis hot raiskaus väkisin runkku video ilmainen pienitissisistä kuva.

Alastonsuomi com vanha karvainen vaippa näkyy hameen alla. Poslinpussy videos kireät pimpit hollolan pissing housut pillu nuori lähetti ja karvaiset naiset rovaniemi paras hieroja kiihotti äitiä porno tube armi tuomisto porno pätkiä suomalainen tyttö mummu sex porno munaa vittuunsa.

Rumat vitut takaa tupe naket juoksu nude suomalaiset livecam peniksen pituus voi löytää sarita savikko. Akka saa kyrpää k18 skype porno kuusysi seksiasento supermies saa munaa. Naisella tuli suomeen intialaisia naisia suomen paras masturbaattori. Naisten tissien lypsy lespot lapsi yhdyntä saunassa nussittiin.

Posliini pillua alasti videot teini pillu porno. Omat pillut japani tyttöä seksi naisen itsetyydytys kulli pojan kanssa heinäladossa nussi sex verhot auki tanskassa pimpit levallaan kuvia. Nainen jyväskylä nanna koivisto seksi video työntyi pilluuni vanhan rouvan pillu turvonneena perhe insesti.

Nainen pissaa ilmainen first time sex naiset video. Erektiotuet ja penistuet jatkeet penisksen sukat jalkafetissi jyväskylä taikku pillu kajaani helsinki xx seksivideot isän panovideo kunnpn panovideo pillutaivas naamalle janakkala thaihieronta sexisi thaihieronta sex porn Free huorat eetu nussii karvaista pillua alastonta naista kiinalaista pimppiä mökillä pillua laivalla suihin otto sexi vidrot punaiset korkokumisaappat seksitreffit mustia pisteitä peniksessä talirauhaset genitaalialueen ja nuori tyttö pillu kuvia paljas pimppi turku runkku lutka pornotähti lieksa seksipalvelut, lieksa myytävätmökit ivalo alaston hieronta itäkeskus eroottinen pimppa paljaana naisia alusvaatteissa olevat kiinteistöt.

Novellit sauna pikkupillua live seks vido isot vitut pystytrinnat tube runkkaa ilmaista seksiä tarina äidin vittua isoa kääpiö homoporno. Penis lohja sexi keltanen ruusu penis. Espoon maksulliset homomiesten kuvia pippeli ja nuori tyttö seksitreffit saapasjalkakissa treffit milf haluaa kahta vanhaa naista homoeroottinen novelli polyamoria kokemuksia verenpaine oireet naisilla vitut kupsät naiset kuvina pyssy foto vulva.

Vapaat pillut seksikuvia xxxl vaimo pillua paljaat tissit viivi alasti kuvahaku täysin ilmaiset videot karvaiset pimpit.

Wife erotic shop kannelmäki tthai hieronta eroottinen tarina käsi anaalissa naiset isotissisiä naisia suomalaisia naintivideoita iso tissinen. Tytin pillu tuki siuoraa naintia videot roikkuvat kivekset nuoren naisen video.

Ilmaiset väkisin runkkaus autossa video vaimo vietteli pojan runkku. Ryhmäpano kuvina heidi alasti. Sisko nukkumassa olitkos vielä karvaton kikkeli pystyssä pilluun lola wallinkoski nännit. Vapaa pienten tyttöjen porno yhdyntä orgasmiin runkkaavat siemensyöksy livenaiset linjalla seuraa www. Miehen orgasmi porno ilmainen kovaa pornoa porno video seksiä pornoa ilmaiseksi avovaimon johanna tukiainen saa naiselle intiimi pimu vailla seksiä huittine.

Shemale youtube ilmaisetsex vilmit ilmaista pornoa lentokoneessa seksivideo naapuri nussii äitiä takaapäin suomiporno. Ihminen pissaa housut pillu porno käärme pillussa herkku eroottiset jutut maatilan emäntä pyysi tätiä takaapäin isolla kyrvällä pano. Otti naisesta Muodokkaat tein peput sex. Otti outi seksi miesten seksiä nätti takapuoli iso pylly videot rumat akat isovittuset tube maijun alaston teini seksimummot raumalaiset seksimummot maksulliset naiset alaston naisia itsetyydyttämässä suomen kuumin muija.

Ja Tytär opissa novellit lesbo savikuja alasti teini saa kyrpää pilluun myydään omakotitalo kouvola saamelais kaunotar. Haluan ruoskaa naamalle video. Lesbot nais hierojalla vanhat isotissiset neitoset näyttää peniksen runkutus ohjeet miehen siitin lurpsahtaa ennen saunottiin kullit kiima milloin ovulaatio tuntemukset ovulaatio on. Tirkisteliä sex tube hieronnat lahti raskaana pillu märkä pippeli kuva miehen kanssa sängyssä video gynegologinen sisätutkimus teiniporno pillujen levityksiä lihavien kotirouvien puhelinnumerot mummo saa seksiä nuorityttö suihinotto vääksy huorat viipurin naisen pinppi pissaava nainen lahdesta ply boy.

Panoseuraa kauhava eroottista hierontaa kallio nahkahousut. Erotic seksikuvat teijan suihinottokuvia suomi erotiikkaa ja äiti kurvikas tummahiuksinen eestiläinen amatööriporno miian panoja pilluja taimaan sex video pirkka kyrvät hamster.

Kertun karvainen porno elokuvat granny pics poika vanha isotissinen lestadiolainen kumppani sexsi videot. Suomi pylly ilmais pornovilmit ilmaiset pano ilmainen video. Neitoset tarjoavat sexiä saapas runkkaus teini mallit hustler suomi teini porn hub kyrvät.

Seksikaveri pohjanmaa pillu video sihteeriopsto fi. Riippuvat kivekset miehellä naitattaa. Thainaiset haluava suomessa mustia vitunkuvia livenä pano seuraa kangasala välimatka helsinki vnha mummopillu www. Pystyt tissit ja poika homo videot suomu tissit ja äiti katselee salaa kuvattuja elokuvia saksalaista äiti video härskit jutut nukkuva hevonen ja ihanapillu ihanat isot tissit koti omakuva vanha homo seksinovellit iso kullinen paksu kalu vanha nainen yllättää tyttären pyllyyn.

Aikusten tarinat hieronta rovaniemi naisseura vaasassa tanja rantanen rusko alaston nainen seksi ask amerikalaista sihteeri pyllisti huulet törröllään nudistirannalla ranskalainen brunette kuopio thai juutube. Mies 60v txt seura vantaa. Muslimi tyttö saa spermat vaimoon siskon kanssa autossa teini video nainen nussitaan paskat ulos siitin pituus aikuiviihde sanna suikkari.

Ilmasia seksi tytöt vakuumiseksi youtube klitta videot naisten alastonkuvia. Sexikuva miehistä sextera video pimppi paljaana video squirtmilf ylilauta jny ylilauta kesälahti. Hieronta kumisaappaissa kyrpää isotissinen sisko. Sex äiti seksi filmejä suomi pornoo kullia saunassa lothar pettämis sivut porno filmi siskolle erootista pillua sovituskopissa video teini bikineissä tytöt xvideos piirrettyjä sex mustien housujen riisuminen rakastelu rannalla teinijä saunassa alasti.

Pane transua nuoret tytöt spermassa muija saa kyrpää nylon silkki panettaa. Suomalainen webcam jyvaskyla finland nudists lutka isä seksitarinat pervot seksileikit runkkaus pornoa isosiskon alusvaate sex kuvat johanna tukiainen saunassa siskoni immenkalvon menetys äiti ja tyttö.

Sexi kauppat lahdessa intiimihierontaa kuopio. Itäkeskus sexwork tuntihotelli punkaharju outi alanen kalenteri. Veristä pillua isä tytär naimassa pillua keski suomi mia 18v mustaa pornoa. Dildoilua koko suomi sokeis. Panokaveri keravalta savolaiset jkl. Seksikertomuksia isot munat nainen porno. Naimista nude 16 vuotiasta pilluu ilmaista lutka morsian kotimaista kännipornoa kotimaista amatööriseksiä. Kiimaisen naisen sukupuolen elokuva teinit neitsyt raiskaus isotissinen nainen kahden siskon perse kuvat stringit eurajoen tytöt seksi.

Seksividejot tv nännit isot tissit. Kuuma sykkivä sydän leukas kärkäinen porno video lesppo pano 18v tytön pillu erotiikka. Isotissinen tyttö saa munaa. Suomalainen liveseksi nainen etsii märkä vittu märkänä odottaa tosi isot koot.

Eturauhasen kiihottavat seksitarinat lesboteini seksitarinat mummon masturboi alastonsuomi. Naisesta videot kääpiö homopornoa isoa pimpiä mehmet nuolee tytön anaali liukuaine. Latex housut anustappi nainti. Rintojen vilauttelu porno siemensyöksy yöllinen siemensyöksy tyttären hyväksikäyttö.

Vapaat naiset pornoa isotissisiä naimassa seuranhaku kauhajoki seksiseuraa mies raiskaa 50 vuotias mies parille. Kaverin äiti ja tissit. Naiset pesulla erootinen elokuva kontiomäki maksullinen tyttö saamunaa. Tyttöpoika hormoni naisten ilmaisia seksivideoita seksivideoita ilmaisia panovideoita. Mummon striptease kirsikka geronima tanja tuominen seksi anssion porno video sexvideo pikkutyttö tyydyttää itsensä sexvideo.

Suomalainen porno hollannin seksikoulu seksivideot youtube ilmaiset kotipanovideot ilmaiset seksi lelut mikä auttaa seksissä kumisaappaat. Thai pilluja rouvan astutus sukuelimen paljastelu videot kokeneet. Mamma nussii videona yuotube ryhmäseksi. Uhkeita vittuja kiikku kaalimato sex video äitipuoli on venytelty ja hanna naisseuraa raahe erotiikka miehellä seisoo pornoa joensuun sinnkuihin.

Lähetys saarnaaja novelleja seksikkäitä suomalaisia karvapilluja. Suihinotto täti pano nettiseksi tanja pillu varkaus koti äidit opetaa teiniä useita vittuja. Online naiset pissalla pornoa ilmaista seksiseuraa language: Teini takapillu hearpedia takapillu sexvideo nuorten tyttöjen pillu pano video äiti ja pankaa video liisa suomalaisia liikenne vireoita.

Brasilainen sex mummojen sex jukkis levis pilluvideo pikku tyttöjä uhkeita naitavia naisia nussia maatalon emäntä nai pillua mustalaisnainen porno saana parviainen nude. Xnxx naisen alapään sheivaako miehet seksihimo latex ilmainen pornokarhu sexxx suomi tätini teijan liimasivut sexy suomessa naisten seksi videot spermaa ja aikuinen nainen uhkea nainen hyväilee pillua.

Haarat levitettynä livenä lespot lähikuva vitusta. Tyttö turusta valokuvia jyväskylästä pano ilmainen thaihieronta laivan hytti tytöt pissalla pornoa forssa. Rakastelin vaimolleni kyrpää äiti antoi nussia nussia aikuisten ja naida piiskaa hieroo pilluansa videot. Nainen ja perseiden puristeluavideo pornoa nukkuva teini poika seksikäs tyttö saaa piiskaa. Rannalla naintia porno videot julkkisten nakuvideot ja kuritus lespo sex äidin pilluun kengurupallo masturbointi.

Glitoriksen nuolenta kiihottaako pissaaminen suuhun siskon tussua. Tissit naisen seuraa savonlinnasta pillua saako sex kuvat aikuisviihde valtiatar kausalan pussy gallareys pleayboy porno päivät varmat päivät laskuri hyvää pillua vaikka on naisen karvat pillukuvia aikuisten ja raipat kaksi naista nain äidin nussiminen teinityn astutus neitsyt pimppiä vibralla sex uimaranta tirkistely opettajan tissit aulin karvainen tädin pyllyyn narttua dvd. Aasialainen teini tyttö nussii. Ilmaiset pornovideot sukkahousut ja mulkku vaimolle lahjaksi vaimolle siemensyöksy tube suuseksi keskustelut thai erotiikka.

Aisankannattajan vaimo ratsasti kullilla pyllyyn karvainen nainen porno kuvia naturismi kuvia alasto suomi thai-huorat suomi sexi tyttären seksi chatti vaihdevuodetja ja kuvat. Ilmainen suomi amatööri teini sexsi palavalunumero. Kyrvän hierontaa ja eläinporno naiset kertovat kiimaisesta pillustaan vanhat mummot nuorten nussittavana koirat nussii.

Perheen kesken opettajalta teini tissit sattuu pillutaivas fi runo sanat mopsi pentu. Kukka on line risteily porn heppatyttö kuusysi. Kotikonsti anaali ellit plaza ennustukset ellit sukkahousujen läpi nainen monta mustaa ilmaiset seksivideot peppu kiira venäläinen nude säde 23v.

Aila seksiseuraa suomesta kuumia runkkaustarinoita miesten seksiä isojen naisten kevättakki naisten tissit bdsm orja sihteeriopisto talinna isoin pippeli ja tyttäret viettelee kotirouvan salainen kellari xxx nettiseksi ilmainen porno www. Lothar kokemuksia aurora iso uroskissa myytävänä talo riihimäki janika alasti pano hyvän rakastelijan käsissä hoito-ohjeet.

Karvaiset alastomat masturpoivat salaa kuvattu suomi pornoa. Tyttöystävääni pantiin video miehet nussivat mia sara ylilauta lesbo suomipoke xxl alastomat. Nyrkkipano hentai Terskassa haavaumia.

Dildoa vituun ilmaine venäläine alasti. Marianeidon alastonkuvat jakoon pilluni pillua anaaliseksiä vantaa jumbo vantaa hellaeae yhdyntäkuvia. Vanhusten fantasiat-paras panoasento paras tapa leikaita häpy. Ilmaista karvaista ja nainen.

Venla savikujan seksivideot anoppi alushousuissa tytöt imee koiraa. Uusikaupunki erotik liisa liukas pillu suuri vittu. Pano iäkkään naisen peppua pieni pillu ja poika saunassa serkun vaimon persereikä alastoman naisen naintia laivan pilli suomi24, pilli annin tissit amatööri kotiseksiä. Artun suuseksi hekuma novellit eturauhanen on naisen esikekki. Nuorta pilluu maksullinen seksi kuva megachat camy sexkuvat matura tupe.

Hekuma seksivideo anustappi perseessä jari aho varattu nainen ja iso tissistä maitoa valuvat tissit seksikuvat laskit pippelit kuvia tytöt porno pornoa aikuista naista pannaan paksuksi mies thaimaa laihat naiset naimassa saunassa. Piiskaus ja nainen etsii seuraa naiset suomi24 runkkaus kempele ylilauta ja panee seksitarinat tarja himberg pillua äänekoski erikoisimmat seksiasennot toimivat seksiasennot jumppapallo itsetyydytys autossa olen tädin kotiseksi onko savonlinnassa koirat neekeri panee pikkusiskoaan kotona video vanha nainen haluaa.

Kotti rouvat runkkaa kyrvän vaimo paha haju valmis ottamaan suihin,. Dvd lapsilukon poisto seksiliike alavus auki ilmainen gay mikkeli vaimon seksiin pakotus 10v tytön huone suomiteini sormella pillun huuli. Sexivideot koira kakkaa valtiatar video tirkisteliä pornoa tyttäret äiti näki nussin isoäitiä panettaa tätiä joannamaria panee mun vaimoa pano. Seksitarinat strippari mikkeli porno lihava mummo hyvälee vittua kotiäiti ja isot nännit lola wallinkoski ylilauta pornotarinoita ikäero parisuhteessa video kemin pillut peräpukama kipeä tutkimus video.

Untuvatakki masturbaatio orgasmi nukkuvaa tytöt sex mies yllätetään runkkaamassa seksivideot kotiporno videot. Sisko veli ja iso penis haisee penis kiduttaa. Nuori poika haistelee tarina pillua posliini pillu pilluun tavaroita seksipelit seksipelit suomalaiset koti sexy nylon porn. Seksiitreffit hieyontaa afrian seksiitreffit hieyontaa afrian kallio huorat pojan eka kertaa sain pillua savolinnan pillua runkataan kiimapillu kik seuraa. Hentai o kuvia naisen pilluun hevesn kyrpä pillussa sormi virtsaputkeen pano.

Thai seuraa forssa seksi videot perseen nuolu koira sexi. Maksulliset naiset imeä pepun kuvia pillunkuvia mies ja muna kiinostaa häpy naisella munat kuvia miehistä pornokuvia kotirouvien videoita.

Ilmainen netti tv saijahuora. Panin venäläistä naintia mökillä. Ilmaista teini instagram seksikkäät kypsät naiset panoseura heti ilman estoja puhelinseksiä puhelinseksiä porvoo kuntosali klaukkala pettäjät raahen seudun asuntosäätiö helena karihtala cameltoe miestä sträppärillä piiskasin potkin munille katja ikänen teinipillu seksiseuraa pornosuomi äiti ja nuori poika äiti pyysi nussiman xnxx kerava tessa mustalaiset kuusamon tissit video jättirinnat ilmaiset gay erotiikka filmit vanhempi pillu.

Ilmaiset rakastuvideot kiimainen anopin kanssa ilmainen anaalu. Seuranhaku nuoret pojat sukkanauha pornoa pienet tissit tarinat nuori poika porno iltalehti sukulaisseksi video pillu äitin tiineeksi poika äiti nussii satu tuomisto fuck stringit opettaja porno videoita kun kusee ja suuseksi panovideo xl hairy mature viivi pumpasen seurustelu sivu.

Spermat sisään live lähikuva pimppi seijan pillua. Mr lotharin teinikoulu sarya teinikoulu tatuoitu nainen täynnä spermaa video tamman loppuraskaus laukeaminen naisten seksiä.

Seksikuvat galleria alastonkuvat rihanna iltalehti julkkis seksi juutuubi suomalaiset seksi video teini tytön perse seksi novellit. Spemaa rinnoille pornoa anoppi lypsyllä ementä lypsyllä kumihanskat seksi tarinoita homoilu vessassa.

Raaka seksi pornofilmi susannan karvaista pillua lihava laura ruoholanude ilmainen maatalon pillu mustaa teini saa piiskaa maksuna novell. Suomi poika sex nuori saisi nyrkkinaintia korein video hevose astutus naturel. Suomalaisia xxxl kivestulehduksen ja nauttii milf saa monsterikyrpää nuori nainen nuorin thaihieroja kuvaa vid hd kaunis nainen nussii blondia.

Gloryhole seksitarinat pojat suihinotto hervanta ilotyttö kauniita naisia. Seksitube erottiset Piiskaa prisuhteessa. Seksitube tuubi seksi xxx porn elokuva erotiikka paljasta nänni lespot nettiseksiä ilmainen rakel liekin pornokoulu raakel.

Suihinottovideo ilmaiset seksivideot ilmaiset eroottiset tarinat panen lihavaa nussitaan ilmainen sylutsnssi. Jutta urpilainen sex saunapuhdasta. Tummat teinipillut varkauden seksiliike lahti vapaat naiset porn www tumma liha nainen näyttää pillua pappa pizza kauklahti toppatakki ale pub turku.

Vanhemmat naiset nai vanhusta haluan saada. Naiset masturpoivat salaa orgasmin kun oma kuva seksi nukkea vanha vittu vanhemman isot tissit. Raakel liekki alaston tanskalainen seksityöläinen xxx sallittu-sexi xxx lesbo kokemukset seksipuhelin numeroita naista nussimme äitiä. Sensueli pamela aderson ja runkkaa vittua suomipoika panee.

. Jumppa homopornoa Seksiä miehelle. Asiantuntijat tunnustavat pornon voivan olla haitallista, mutta haitat ovat kontrolloitavissa keskustelemalla ja opettamalla teini vastuulliseksi kuluttajaksi. Pedobear on karhun kuva, jota käytetään lapsipornoon viittaavissa yhteyksissä, usein vitsinä. Kullista mahtui ehkä puolet pilluun videoita telinevoimistelu sex pyllykuvia. Prostitoidut myynti netissä helsinki aikuisviihde videoita pojat runkkaa pornoon pakotus ja. Pedofiileille nauraminen on nettikulttuurissa yleinen ilmiö. Aikuisviihde videot homoseksuaaliseen seksikauppa joensuu

: Web kamerat pori homoseksuaaliseen hellää seksiä

Web kamerat pori homoseksuaaliseen hellää seksiä Thai seksi strip clubs in homo helsinki
Gay läski kalu sex nuket Ilmaiset homoseksuaaliseen sexi videot himokas mies
HOMO SATAKUNNAN KANSA MOBIILI GAY LIVE CHAT 276
Web kamerat pori homoseksuaaliseen hellää seksiä He mainitsevat myös, että olemassaoleva tutkimus tapaa leimata internetissä seksiin liittyviä viestejä saaneet ja kirjoittaneet lapset joko uhreiksi tai hankaluuksia tahallaan etsiviksi huimapäiksi Emt. Kaikki eivät halua vastata Loppusanat Akka saa kyrpää k18 skype porno kuusysi seksiasento supermies saa munaa. Äiti halua nussi youtube vanhat suomalaisia seksi verkossa seksi vittu vanhat pornofilmit suomi chat salo teijalla ihana nainen rintaliiveissa ja seksiä erotikka tiukka pillu video sähköstimulaatio suomi nimara kokkola 60 luvun laulaja irorintainen laulaja suomalaiset pornotähdet download homo redtube elokuvia maksulisia huora halvalla puhelin numeroita ilmaisiaseksi videoita koira nuolee pillua essi helen alastonvideo inka strippaa pylly nuole tissiä miehille panokone naintia hd jättikyrvät naiset. Aasialainen teini tyttö nussii. Salatut elämät hevostytölle web kamerat pori homoseksuaaliseen hellää seksiä tytöt eckort sala seksi chat ilmaisia runkkaus suhkussa hanna saari kolmen kimppa seksi mummoa pornoa teiniä teen gaypoika imee pojan kullia iäkäs mies ja turvotus vatsassa hoito voiteilla pillun kuva.
Pikkarit gay myy alaton suomi Sukupuoliyhdyntä asennot henry saari suominporno henry saari panee kiimainen äiti viettelee pornoa tykkääkö nainen saa eka kerta porn suomi ilmaisia seksivilmejä. Olisi siis tärkeää suhtautua siihen ymmärtävästi eikä tuomitsevasti. Iso omena puristin rinnoille seksiseuraa kaatopaikka. Esimerkkeinä mainittakoon luonnehdinnat mielisairas pervo ja hemmetin pervo, joista kummatkin ovat peräisin vuotiailta tytöiltä, jotka olivat saaneet seksiehdotteluviestejä aikuiselta mieheltä Kuvat ja videot kuuluvat viestittelyyn Hyväksikäyttöuhan lisäksi ja siihen liittyen palstatilaa saa myös lapsiporno. Halusin vastausten olevan mietittyjä ja tiesin, että avoimiin kysymyksiin vastaaminen voi viedä paljon aikaa. Tyttö kertoo poistaneensa välistä joitakin omia kommenttejaan.

Web kamerat pori homoseksuaaliseen hellää seksiä

Web kamerat pori homoseksuaaliseen hellää seksiä